بررسی رابطه سواد رسانه ای و سلامت اجتماعی بانوان شاغل در کارخانه های تبریز (مطالعه موردی: کارکنان زن شاغل در شرکت صنعتی داداش برادر "شونیز" و صنایع صبح پارلار آسیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تبریز

2 گروه مدیریت رسانه ، دانشکده هنر و رسانه ، دانشگاه پیام نور تهران غرب

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه سلامت اجتماعی و سواد رسانه ای بانوان شاغل می پردازد. تحقیق از نوع کمی با تکنیک پیمایش و پرسشنامه، ابزار گردآوری اطلاعات می باشد. جامعه آماری، کلیه کارکنان زن شاغل در شرکتهای شونیز و صنایع صبح پارلار آسیا بوده است که از تکنیک تمام شماری استفاده شده و در بین همه 200 نفر پرسنل دو کارخانه، پرسشنامه توزیع شده است. در این مطالعه، رابطه سواد رسانه ای با هر یک از شاخص های سلامت اجتماعی به جز شاخص مشارکت اجتماعی، معنی دار بوده و فرضیات تحقیق در این موارد تایید شده است. اما رابطه معنی داری بین متغیر های پیش بین (سن، وضعیت تاهل و پایگاه اجتماعی) و سلامت اجتماعی وجود نداشته است. همچنین بین سن و سواد رسانه ای رابطه معنادار برقرار بوده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون خطی دو متغیره حاکی از آن است که متغیر سواد رسانه ای 11.2 درصد تغییرات متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) را توانسته تبیین کند و 88.8 درصد تغییرات باقی مانده متأثر از عوامل و متغیرهایی است که در تحقیق حاضر مدنظر نبوده اند. همینطور متغیر سواد رسانه ای حدود 34.1 درصد بر میزان سلامت اجتماعی زنان شاغل تأثیر داشته است؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سواد رسانه ای، میزان سلامت اجتماعی زنان شاغل به مقدار 0.341 انحراف استاندارد افزایش یافته است. بنابراین، بطور کلی می توان نتیجه گرفت که بین سلامت اجتماعی و سواد رسانه ای بانوان شاغل رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها