ارائه مدل توسعه توانمندهای مدیریتی و آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران (مورد: مدیریت رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه علامه طباطبائى، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران،

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگو توسعه توانمندهای مدیریتی و آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی تهران اجرا شده است. روش پژوهش پیمایشی با رویکرد کمی بود.پژوهش حاضر ازنظر بُعد هدف، کاربردی می‌باشد.جامعه آماری 400 نفر از دانشجویان دکتری و ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران که با استفاده از نمونه گیری تصادفی برحسب جدول مورگان 200 نفر انتخاب شدند.ابزار گرداوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته می باشد. به منظورروایی صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحبنظران استفاده گردید و نیز پایایی پرسشنامه ها نیزبااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد.داده ها با نرم افزار های spss، PLS و تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. بااستفاده مبانی نظری براساس تلفیقی از 4 رویکرد و دو مدل اسپریتز و کتل،هورن،کرول ، 12مولفه و 80 شاخص توانمندهای دانشجویان مدیریت رسانه دانشگاه ازاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی از نظر توانمندی‌های مدیریتی و آموزشی پایین تر از سطح مطلوب قرار دارند. مدل توسعه توانمندی های مدیریتی و آموزشی می تواند تفکر تحلیلی و خرد انتقادی و توسعه فراشناختی و هویت علمی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی که از چالش های دانشگاه است را بهبود دهد

کلیدواژه‌ها