بررسی و شناخت عوامل موثر بر تولید برنامه های خلاق در رادیو خراسان شمالی(شبکه اترک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه، پژوهشگر سازمان صداوسیمای مرکز خراسان شمالی، خراسان شمالی، ‌ایران،

2 کارشناسی‌ارشد تحقیق در ارتباطات، پژوهشگر مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما

3 کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی، دبیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر تولید برنامه های خلاق در رادیو خراسان شمالی با روش پیمایش و مصاحبه ساخت یافته با جامعه آماری کلیه تهیه کنندگان و برنامه سازان رادیویی شبکه اترک، به انجام رسیده است که در نهایت اکثر برنامه سازان و تهیه کنندگان، خلاقیت را از عناصر مهم در برنامه سازی رادیویی عنوان نموده و در نهایت مشخص شد در برنامه سازی خلاق صدای شبکه اترک، مولفه های فردی و مولفه های سازمانی هر دو از اهمیت بالایی برخوردارند اما مولفه های فردی تحت تاثیر مولفه های سازمانی قرار دارند که با توجه به نتایج تحقیق خلاقیت در سایه مشی و مولفه های پیچیده سازمانی کم رنگ شده است.
بنابراین می توان گفت بین «مولفه‌های تولید» «شاخصه های اصولی برنامه سازی» «متغیرهای موثر فردی» و «متغیرهای موثر سازمانی» با «برنامه سازی خلاق در صدای شبکه اترک» رابطه وجود دارد به این معنی که با 95 درصد اطمینان می توان گفت هر چقدر میزان مولفه‌های جدید خلاقیت در تولید بین تهیه کنندگان و برنامه سازان بیشتر باشد میزان برنامه سازی خلاق در صدای شبکه اترک نیز افزایش می یابد.
لذا پیشنهاد می شود با آموزشهای تخصصی لازم برای دست اندرکاران برنامه سازی و تهیه کنندگان، برنامه سازی خلاق تعالی یابد چراکه با تعالی مولفه های سازمانی، مولفه های فردی بهبود خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها