ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 هنر اسلامی تبریز

چکیده

امروزه بازی های موبایلی مورد استفاده تمامی اقشار جامعه ایرانی قرار می گیرد و تمامی آنها دارای بخش های مختلفی هستند که نیاز به نوشتن با فونت، طراحی حروف و توجه به ظاهر حروف در آنها احساس می شود. باید توجه کرد که استفاده از رسم الخط فارسی نقاط ضعف و قوت خاص خود را در طراحی اعمال خواهد کرد؛ بنابراین برای ایجاد یک طراحی حروف و ظاهر حروف مناسب در کنار توجه به ویژگی های خاص رسم الخط فارسی به اصول رابط کاربری نیز باید توجه کرد. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و میدانی از میان 38 نمونه موفق بازی موبایلی ایرانی انجام شده و به روش تحلیلی-توصیفی نتیجه گیری شده است، نگارندگان به این نتیجه رسیدند که رعایت دو اصل ثابت و متغیر در طراحی حروف و انتخاب فونت و ظاهر حروف برای رسم الخط فارسی مهم است. اصول ثابت شامل توجه به اصول فرمالیستی و روایت گرا در حروف، توجه به کارکرد حروف و خوانایی و نقش اطلاع رسانی در مورد ماهیت بازی، زیبایی و جلوه مندی بصری، توجه به اصول طراحی واکنش گرا و رعایت اصول فرهنگی و جمعیت شناختی است و اصول متغیر که تنها مخصوص رسم الخط فارسی است؛ شامل شناخت ویژگی های بصری خط فارسی، توجه به وزن حروف، هویت حروف، نحوه اتصالات، ضخامت، جهت و حالت حروف و میزان کشیدگی و قوس ها، دقت به توان بصری هر حرف در بیان و توجه به ترکیب حروف فارسی و لاتین در متون است.

کلیدواژه‌ها