مولفه های همگرایی رسانه ای خبرگزاری های ایرنا وفرانس پرس در انتخابات 1396ریاست جمهوری ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تبلیغ وارتباطات،دانشکده فرهنگ وارتباطات،دانشگاه سوره،تهران،ایران

چکیده

همگرایی رسانه ای، شرایط جدیدی را برای تعامل خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی درجهت حل مساله کاهش مخاطبان به وجود آورده است.هدف این پژوهش شناخت مولفه های همگرایی رسانه ای درخبرگزاری ها است. در این پژوهش که با روش ترکیبی ،تحلیل محتوای کمی و روش دلفی در اردیبهشت 1396 انجام شد، تحلیل محتوای خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا( و خبرگزاری فرانس پرس مشخص کرد که در ایرنا ابتدا مطالب درسایت اصلی منتشر می‌شود و بیشتر به تلگرام توجه شده و تنها در ماه‌های اخیر به دلیل فیلترینگ حوزه کاری خود را به شبکه‌های دیگر داخلی منتقل کرده است. در حالی که فرانس پرس، پیش از انتشار مطالب تولیدی درسایت اصلی خود ابتدا آنها را در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر می‌نماید. همچنین، این دو خبرگزاری در نحوه تولید محتوای مطالب مانند منبع خبر، سبک مطالب، جهت گیری، موضوع وگرایش رویدادگرایی و فرآیندمداری نیز درمولفه های برای همگرایی رسانه ای با یکدیگر اختلاف دارند. نتیجه تحقیق بر اساس نظرات نخبگان و کارشناسان بیانگر آن ست که تعامل و همگرایی رسانه ای بین خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی در پنج مولفه: نوآوری، شبکه‌های اجتماعی، همپوشانی رسانه ای، ارزش‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و نگارش خبر برای شبکه‌های اجتماعی تبیین شده است.این تحقیق نشان داد نخبگان و کارشناسان بر اولویت دادن به شبکه‌های اجتماعی، همپوشانی رسانه ای بین خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی توافق دارند و ضرورت توجه به ارزش‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و نگارش خاص برای شبکه‌های اجتماعی را تایید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها