شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اینستاگرام به عنوان شبکه اجتماعی عکس محور با اقبال گسترده در جامعه ایران مواجه شده است. کنش در این فضا تفاوت هایی با کنش در زندگی روزمره دارد. این تفاوتها شامل تفاوت در فرهنگ و همچنین شکل اشاعه فرهنگی نیز می شود. در این زمینه مشخص نیست که یک هنجار چگونه به دسته ای از خرده فرهنگ ها تبدیل می شود. این موارد به علت نوین بودن برای جامعه شناسان ناشناخته و یا حداقل کمتر شناخته شده است. این نوشتار به دنبال کشف این تفاوت ها بوده است. برای کشف این تفاوت ها از روش مردم نگاری اینترنتی یا نتنوگرافی استفاده شده است. در این راستا ابتدا چهارده خرده فرهنگ با تمام ویژگی های نمایشی با استفاده از رهیافت روال نمایشی گافمن کشف و توصیف شده است. برای هر کدام از خرده فرهنگ های مذکور نوع نمایش و شکل غالب کنش در هر کدام از بخش های ساختاری اینستاگرام توضیح داده شده است. سپس فرایند اشاعه هنجارها با استفاده از تجربه موثرترین افراد که دارای بیشترین فالور جمع آوری شده در اینستاگرام بوده اند توضیح داده شده است در این زمینه بیش از 200صفحه مورد کندوکاو قرار گرفت. این توضیح شامل شکل‌گیری یک هنجار و سپس انتشار وتقلید دیگران می‌باشد. در پایان باترکیب این دو موضوع، فرایند شکل‌گیری و تصلب یابی هنجار از زمان ورود کاربران در یک فرایند هفت مرحله‌ای شامل حضورکاربران، نمایش‌خود،مزیت نمایشی، مبادله نابرابر فالوینگ، شکل گیری هنجارهای نمایشی، شکل گیری خرده فرهنگ‌های نمایشی و خلاقیت تا شکل گیری خرده فرهنگ ها توصیف و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها