راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

2 دانشگاه صدا وسیما

3 معلم

چکیده

آموزش و پرورش رسمی ترین سازمان آموزشی کشور و معلمین رکن اساسی این سازمان هستند. با رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی و دخالت نهادهای گوناگون در امر آموزش، عملا انحصار آموزشی این سازمان بویژه در حوزه فناوریهای نوین شکسته شده است. بسیاری ازجوانان و نوجوانان به شیوه های نادرست از اینترنت و منابع اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌کنند. آنها در خانه و مدرسه، آموزش مؤثر و مفیدی برای استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی ندیده‌اند، از طرف دیگر نهاد خاصی هدایت آن‌ها را بر عهده ندارد و بر اساس تحقیقات صورت گرفته در زمینه تفاوت سطح سواد اینترنتی و رسانه ای دانش آموزان و معلمان، والدین و معلمان نمی‌توانند چگونگی استفاده از رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی مدرن را به دانش‌آموزان آموزش دهند و ضرورت افزایش سواد رسانه ایی معلمان و راهکارهای آن که موضوع این پژوهش است به یک امر ضروری و انکارناپذیر تبدیل شده است. روش این پژوهش در خصوص راهکارهای افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی معلمان،تحلیل محتوای کیفی است و برمبنای مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و کارشناسان امر آموزش بوده و داده‌ها براساس مصاحبه نیمه ساختاریافته تا حصول اشباع نظری گردآوری شده است. بر اساس نتایج ، آموزش مهارت‌های 1)دسترسی، 2)استفاده-کاربرد، 3)ارزیابی‌-تجزیه، تحلیل و 4)تولید؛ تاثیر اساسی در افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی معلمان دارد که راهکارهای پیشنهادی متناسب با این مهارت‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها