نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش رسانه‌های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت‌مدنی‌ورزشی می باشد این مقاله از لحاظ هدف کاربردی بوده و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی، از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیون‌های ورزشی(90) نفر و همچنین تعدادی از اساتید متخصص در حوزه حقوق ورزشی(15 نفر) می باشد و روش نمونه گیری نیز کل شمار بود و 87 نفر در تحقیق حاضر شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با تاکید بر نظرات مدیران و کارشناسان حقوقی و رسانه ای طراحی گردید و روایی آن نیز توسط 7 نفر مورد تایید واقع شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS و همچنین برای رتبه بندی مهمترین رسانه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داده که تاثیر رسانه های جمعی اعم از شنیداری، دیداری، چاپی و اینترنتی بر ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی ورزشکاران، مربیان ، مدیران، داوران و تماشاگران تاثیر مثبت و معنی داری دارند و این چهار رسانه می‌توانند 75 درصد از تغییرات آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی را پیش بینی نمایند همچنین نتایج رتبه بندی نیز نشان داد که رسانه های اینترنتی(وب سایت ها و شبکه های اجتماعی) سپس رسانه های دیداری(تلویزیون)، رسانه های چاپی(روزنامه، کتاب..) و رسانه های شنیداری(رادیو) بیشترین اهمیت را در ارتقای آگاهی مسئولیت مدنی دارند.

کلیدواژه‌ها