عوامل موثر در توسعه ارتباطات شبکه ای سازمانی به منظور تدوین یک الگو (در بین کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عوامل موثر بر توسعه ارتباطات شبکه ای در سازمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی تهران باعنایت به ویژگی های شخصیتی، کیفیت ابزارهای ارتباطی - اطلاعاتی و زمینه های سازمانی با استفاده از رویکرد سیستمی مورد بررسی قرار گرفت. نقطه تمرکز این مطالعه بر فرآیند مشارکت و ساختار اجتماعی داخلی سازمان است که با توسعه و کاربرد اثربخش فن آوری های نوین برانگیخته شده و حتی امکان ارتباط همزمان و غیر همزمان در مکان های دور را فراهم می آورند و از این طریق موجب شبکه ای شدن ارتباطات سازمانی را فراهم می آورند. به منظور تکمیل اهداف تحقیق، در بخش کیفی برای ساخت مدل مفهومی پژوهش از مطالعه مقالات، اسناد، مدارک و تکنیک مصاحبه استفاده شد. پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هردسته از سوالات و محاسبه میانگین آن، پرسشنامه در میان نمونه مطالعاتی با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده توزیع گردید. در ادامه از نرم افزار smart pls، برای بیشینه سازی واریانس متغیر وابسته که توسط متغیرهای مستقل پیش بینی می شوند، استفاده شده است و همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به منظور طراحی مدل نهایی پژوهش با استفاده از نرم افزار19 SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان دادند که ویژگی های شخصیتی70 درصد، کیفیت ابزارهای اطلاعاتی 43 درصد و زمینه سازمانی است 79 درصد از واریانس متغیر ارتباطات شبکه ای سازمانی را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها