مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی: خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سوره-دانشکده فرهنگ و ارتباطات-گروه رسانه و تبلیغ-رشته مدیریت رسانه

2 پژوهشگر مرکز مطالعات و افکار سنجی سازمان صدا و سیما

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای با مراجعه به صفحات خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا انجام گرفت که برای این منظور تاکتیک عملیات روانی در قالب 6 مولفه ترساندن و تهدید کردن، تحقیر، یأس و ناامیدی، جوسازی، استهزاء و پراکنده‌گویی و شایعه با مراجعه به صفحات خبرگزاری‌های ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت.
روش پژوهش: روش پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی نشانه‌شناسی تصویر خواهد بود. واحد مشاهده، صفحات خبرگزاری‌های ذکر شده و واحد تحلیل عناصر بصری موجود در این خبرگزاری‌ها در بازده زمانی سه ماهه اول سال 1398(اول فروردین تا آخر خرداد) می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تمام تاکتیک‌های عملیات روانی در صفحات خبرگزاری‌های تقریب، تسنیم و ایکنا قابل مشاهده بودند ولی در این میان تفاوت فاحشی داشتند به گونه‌ای که میزان مقابله صفحات خبرگزاری‌ها به مولفه‌ی پراکنده‌گویی و شایعه نسبت به سایر تاکتیک‌ها بیشتر بوده در حالی که کمترین مقابله با تاکتیک یاس و ناامیدی بوده است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد خبرگزاری‌های ذکر شده الزامات سیاست‌گذاریشان بیشتر در زمینه مقابله یا پراکنده‌گویی و شایعه بوده است. و توجه کمتری به مقابله با سایر تاکتیک‌های عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی داشته‌اند. برنامه‌ریزان و متولیان امر می‌توانند با استفاده از سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای سعی در حل ایجاد تفرقه مذهبی بین مردم نمایند تا آنان نیز نسبت به جنبه‌ها و تاکتیک‌های مختلف عملیات روانی اگاه بوده و در صورت ایجاد تفرقه قبل از هر چیز خود نیز با آن مقابله نمایند.

کلیدواژه‌ها