آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان از دیدگاه مخاطبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان از دیدگاه مخاطبان به منظور ارائه راهکارهایی برای جذب مخاطب بیشتر انجام شد. روش این تحقیق توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل بودند که از بین آنها 384 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه در پنج بعد میزان جذب مخاطب، مصرف خانواده، هویت دینی، هویت ملی و شادکامی گردآوری شد. روایی صوری محتوایی با استفاده از نظر متخصصان مشخص شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. داده های تحقیق پس از گرداوری با استفاده از نرم افزار Spss و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که جذب مخاطب در برنامه سلام ساوالان 68% است. عملکرد برنامه سلام ساوالان در اصلاح سبک زندگی مخاطبان متوسط به پایین، در تقویت هویت دینی متوسط به بالا، در تقویت هویت ملی متوسط به پایین و در ایجاد شادی و شادکامی در مخاطبان متوسط به بالا بوده است. آسیب شناسی برنامه سلام ساوالان نشان می دهد که ایجاد شادکامی در مخاطبان دارای بیشترین اهمیت بوده و نقطه قوت برنامه محسوب می شود و کاهش مصرف خانواده برای برنامه سلام ساوالان دارای پایین ترین اهمیت بوده و نقطه ضعف برنامه محسوب می شود. در رتبه های دوم از نظر اهمیت، هویت دینی و در رتبه سوم هویت ملی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها