تحلیل ساختار و محتوای مطبوعات محلی از حیث توجه به اصول روزنامه نگاری حرفه ای و توسعه ای(مورد مطالعه:نشریات استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ساختار و محتوای مطبوعات محلی از منظر توجه به اصول روزنامه نگاری حرفه ای و توسعه ای با مطالعه بر روی نشریات استان اردبیل است. چارچوب نظری، برگرفته شده از نظریه «برجسته سازی » و مفاهیم روزنامه نگاری حرفه ای و روزنامه نگاری توسعه، می باشد.
برای تحلیل هفته نامه های استان اردبیل از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است.
نتایج در قالب پنج مقوله در زمینه اصول ساختاری روزنامه نگاری شامل: سبک مطالب، تولیدی بودن یا نبودن مطالب، منطقه رویداد مطالب، ماهیت مطالب و جهت گیری مطالب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین در زمینه روزنامه نگاری توسعه، سه مقوله نوع مطالب توسعه ای، کارکرد مطالب توسعه ای و توجه به سنت ها و فرهنگ های بومی- محلی، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان دهنده این واقعیت هستند که نشریات استان اردبیل، از ضعف و عقب ماندگی قابل ملاحظه ای در کاربرد و توجه به اصول پایه ای و بنیادین روزنامه نگاری برخوردارند. غیر تولیدی بودن اکثر مطالب نشریات حتی اخبار مربوط به استان و در اغلب موارد بدون ارجاع به منبع مشخصی، توجه صرف به رویدادها و عدم مطالبه گری از نکات بارز در این نشریات بودند. با توجه به این که استان اردبیل از مناطق کمتر توسعه یافته کشور می باشد، ضرورت به کارگیری روزنامه نگاری توسعه و پوشش اخبار توسعه ای دو چندان احساس می شود. اما با استناد به یافته های پژوهش می توان گفت که مطبوعات استان در این حطیه نیز عملکرد مناسبی نداشته اند.

کلیدواژه‌ها