تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، کارشناس مسئول اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج، ایران.

3 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج، ایران.

4 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل عامل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال آنلاین بود. روش پژوهش ، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران بود که تعداد کل آن ها22000 نفر و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی310 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. شناسایی و استخراج عامل ها و بارهای عاملی از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0 و دو سویه استفاده شد. پس از شناسایی متغیرهای انگیزشی بینندگان برنامه های ورزشی8 متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش هشت مولفه انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال آنلاین نشان داد که به ترتیب سازه های لذت، سرگرمی و تفریح، کسب اطلاعات ورزشی، به روز بودن اطلاعات ورزشی، استراحت و آرامش، تعاملات اجتماعی، رهایی از امور روزمره و آخرین عامل همراهی و همنشینی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تولید کنندگان برنامه های ورزشی علاوه بر تمرکز بر روی تولید محتوا، بایستی برنامه هایی تولیدکنند که بتوان از هر جا، هر زمان و با وسایل گوناگون آنلاین تماشا کرد.

کلیدواژه‌ها