تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی تهران مرکز- دانشیار

3 مدیر گروه رسانه

چکیده

شبکه های اجتماعی، به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و مکان تبادل آرا و افکار و تأمین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی ایشان تبدیل شده اند علاوه بر اینکه مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم میکنند که همزمان با انجام سایر فعالیت های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند. برای این که یک رسانه بتواند تاثیرات ژرف بر مخاطب خود بگذارد باید به تکنیک های اغنایی دست یازد. پس از اقناع شدن مخاطب نحوه نگرش وی تغییر یافته و سبک زندگی و رفتاری کسی را تقلید می کند که وی را اقناع کرده است. پس رسانه میتواند معبری برای اقناع باشد یا خود سبک خاصی از زندگی را ترویج دهد. این مقاله در پی آن است که مولفه های شبکه اجتماعی را با توجه به تعاریف بین المللی و مورد وثوق، استخراج نموده و به این سوال کلیدی پاسخ دهد که ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی مخاطبان خود چگونه است. در این پژوهش که با روش توصیف، تبیین و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، مشخص می شود که اقناع رسانه ای که توسط شبکه اجتماعی انجام می گردد ممکن است باعث تغییراتی در سبک زندگی کاربران گردد. روش تحقیق بر اساس ماهیت دادهها از نوع کمی، جزو تحقیقات پیمایشی میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و با استفاده از ضریب آلفای گرونباخ 0.92 پایایی آن تایید گردیده است.

کلیدواژه‌ها