بازنمایی آسیب های اجتماعی در سریال های تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال های شبکه سبلان اردبیل در طی سالهای 95-1385)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر رسانه

چکیده

مقاله حاضر با هدف مطالعه آسیب‌های اجتماعی بازنمایی شده در سریال‌های شبکه سبلان در طی روندی ده‌ساله (1395–1385) به انجام رسیده است. مبنای کار براساس روندپژوهی و با روش تحلیل‌محتوا است که سیر یک موضوع مشخص(آسیب‌های اجتماعی) را در قالبی معین از ساختار رسانه‌ای (سریال‌های تلویزیونی) دنبال کرده است. سریال‌ها بر این اساس مدنظر قرار گرفته که آیا آیینه‌وار به بازتاب و انعکاس واقعیت‌های جامعه اردبیل پرداخته یا اینکه قسمتی از واقعیت را برش زده و با ارایه تصویری برساختگرایانه از زندگی مردم، ایماژهای ارایه شده، با واقعیات موجود در جامعه زاویه داشته است. مهمترین یافته‌های پژوهش نوع بازنمایی رسانه‌ای در سریال‌های شبکه سبلان را مشخص می کند: مهمترین آسیب‌های اجتماعی بازنمایی شده، اختلافات خانوادگی و مشکلات زنان می‌باشد. مردان بیش از زنان در معرض آسیب بوده اند با اینحال مردان بعنوان عاملان آسیب‌ها نیز بازنمایی شده‌اند. عدم کارایی خانواده مهمترین عامل ایجاد آسیب‌ها معرفی شده است یافته‌ها نشان می‌دهد که شبکه سبلان در بازنمایی آسیب‌های اجتماعی اردبیل، در برخی صحنه‌ها، بازنمایی از نوع واقعی بوده که از جمله آنها مشکلات زنان، مشکلات خانوادگی، خشونت، ارایه الگوهای اصلاحی مناسب، افزایش آسیب‌های اجتماعی، تاکید بر تعامل‌وگفتگو برای منعطف کردن رفتارهای جامعه هستند و در برخی دیگر بازنمایی از نوع برساختی و فراواقعی بوده است. بازنمایی برساختی آسیب‌پذیری مردان و مسکوت ماندن زنان در این زمینه، آسیب‌پذیری طبقه متوسط در حالیکه طبقات پایین بیش از سایر طبقات در معرض آسیب قرار دارند، از جمله موارد مهم قابل ذکر هستند.

کلیدواژه‌ها