بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در شهرت رسانه‌ای کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در عصری هستیم که رقابت و چالش برای بقا به امری جدی برای همة سازمان‌ها تبدیل شده است، کانال‌های خبری پیام رسان های اجتماعی نیز از آن مستثنی نیستند و با آن درگیرند؛ چنانچه می بینیم کانال های ناکام خبری به سرعت با ریزش اعضاء مواجه و حذف می شوند. در چنین شرایطی، داشتن شهرت و حفظ آن و بهینه سازی اعتبار کانال، از ضروری ترین ابزار برای پیشبرد فعالیت رسانه‌های خبری در شبکه های پیام رسان به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش کمی، به بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در شهرت رسانه‌ای کانال‌های پیام‌رسان خبری می پردازد. این پژوهش در مرحله اول، الگویی از شهرت رسانه‌ای کانال‌های پیام‌رسان خبری را با استفاده از روش کیفی "نظریه داده بنیاد" ارائه می‌دهد و سپس از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده، استفاده می کند. جامعه موردمطالعه، 384 نفر از کاربران عضو کانال های خبری پیام رسان ها در شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شد.
به‌منظور ارائه الگو با توجه به نتایج مصاحبه‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته، از خانواده شش سی گلیزر و برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. از عوامل موثر شناسایی شده در مدل شهرت رسانه ای، "ویژگی های حرفه ای خبر"، در اولویت اول؛ مدیریت حرفه‌ای و متعهدانه در اولویت دوم، زیرساخت و قابلیت دسترسی پیام‌رسان در اولویت سوم، محیط تعاملی در اولویت چهارم، الزامات اخلاقی در اولویت پنجم و محیط رقابتی در اولویت ششم قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها