نقش شایعه های اقتصادی بر روند توسعه ملی و راه های رسانه ای مقابله با آن با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
با گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، رسانه‌ها قادرهستند وقایع دنیای پیرامون را لحظه به لحظه به سراسر جهان مخابره کنند و این امر رسانه‌ها را به ابزاری قدرتمند در جوامع تبدیل کرده است. در واقع رسانه ها می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر جوامع داشته باشند. یکی از ابعادی که همواره به آن توجه شده است، نقش رسانه های نوین در توسعه و به ویژه توسعه اقتصادی کشورهاست. فناوری ‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بستری مهیا جهت انتقال گسترده شایعات و خبرهای جعلی، یعنی خبرهایی که عمداً با اطلاعات نادرست همراه است، محسوب می شوند. لذا در تحقیق پیش رو با هدف بررسی این پدیده در بستر شبکه های اجتماعی، تلگرام به عنوان یکی از پر کاربرد ترین شبکه های اجتماعی در ایران، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است که با ابزار مصاحبه در صدد دستیابی به شناخت است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شایعه در شبکه اجتماعی تلگرام، ابعاد مختلفی دارد و در توسعه اقتصادی کشور نیز نقش به سزایی ایفا میکند. با توجه به شناسایی سه رویکرد برای مقابله با شایعات، یعنی رویکرد آموزشی، رویکرد ژورنالیستی و رویکرد کلان، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه گردید.

کلید واژه: شایعه، توسعه، شبکه اجتماعی، تلگرام

کلیدواژه‌ها