نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: بخش خبری 30 :20)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صدا وسیما

2 دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

اگر چه رسانه‌ها قادر به انعکاس همۀ مسائل جامعه نیستند اما در برجسته‌سازی مهمترین آن‌ها نقش اساسی دارند. هدف اصلی این پژوهش که با روش تحلیل‌ محتوای کمی انجام شده، بررسی نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران شامل مسائل شغلی، مسائل شهری، مسائل مرتبط با ازدواج، مسائل تحصیلی، مسائل زیست‌محیطی، مسائل مرتبط با مواد مخدر، مسائل جنسی، مسئلۀ جرائم و مسئلۀ فقر و نابرابری برگرفته از تحقیقات پیشین در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکۀ دو سیما در بازۀ زمانی مهر تا اسفند 1395 بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، بخش خبری ۲۰:۳۰ در برجسته‌سازی مسائل اجتماعی ذکرشده نسبتاً ضعیف عمل کرده است؛ چنانکه از مجموع ۱۲۰۲ خبر بررسی‌شده در این بخش خبری فقط ۳۱۳ خبر معادل ۲۶ درصد به این مسائل پرداخته بودند. بر اساس یافته‌ها از مجموع 313 خبر مربوط به این مسائل از لحاظ چینش خبری 93 مورد در اولویت اول و 97 مورد در اولویت دوم این بخش خبری بوده‌‌اند. ضمن اینکه در بررسی خبرها به ترتیب جرائم با ۷/۲۹ درصد، مسائل زیست‌محیطی با ۲۲ درصد، مسائل شغلی با ۷/۱۴ درصد و مسئلۀ فقر و نابرابری با ۴/۱۳ درصد، بیشترین برجستگی را در بین مسائل اجتماعی داشته‌اند و مسائل جنسی با ۶ صدم از کمترین میزان توجه برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها