رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

چکیده

اخلاق رسانه ای نقطه تلاقی علم اخلاق و علم رسانه یا ارتباط جمعی است. اخلاق حرفه ای اکنون از فضای وسایل ارتباط جمعی سنتی به تکنولوژی های نوینی چون شبکه های اجتماعی، منتقل شده است. این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای رعایت اخلاق حرفه ای در اخبار سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 1396 در تلگرام خبری انجام شد. روش اجرای تحقیق تحلیل محتوای کمی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کانال های تلگرامی ایسنا و ایران( معتدل)، شرق و آفتاب نیوز(اصلاح طلب)، تسنیم و فارس( اصولگرا) بود. از هر کانال 115خبر که در محدوده زمانی سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 1396 انتخاب شد و از جهت شاخص های 12گانه اخلاق حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از جداول دوبعدی و آزمون خی دو مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های رعایت مقابله با تشدید اختلافات، رعایت ترور شخصیت واستفاده از الفاظ و کلمات مغایر شئونات اجتماعی، رعایت احترام، رعایت استقلال، انصاف و بی طرفی، رعایت پاسخگویی به سوالات افکار عمومی،رعایت دقت، رعایت قانون گرایی، رعایت پایبندی به منافع ملی، رعایت احترام به ارزش های جهانی و تنوع فرهنگ ها، رعایت نقدپذیری و استفاده توهین آمیز از عکس و فیلم و متن در بین کانال های تلگرامی مورد مقایسه(اصولگرا، اصلاح طلب و معتدل) از نظر محتوی دارای تفاوت معناداری نیست و شاخص رعایت انسجام و همبستگی ملی در بین کانال های تلگرامی مورد مقایسه(اصولگرا، اصلاح طلب و معتدل) از نظر محتوی دارای تفاوت معناداری است.

کلیدواژه‌ها