رابطه میزان تماشای برنامه‌های شبکه استانی سبلان با تغییر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه میزان تماشای برنامه‌های شبکه سبلان با تغییر رفتار‌های زیست محیطی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می‌باشد. این تحقیق با روش‏ پیمایش و ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته انجام گرفته است. واحد تحلیل در این پژوهش افراد و مشخصاً دانشجویان می‌باشد. جامعه آماری 380 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد می‌باشد که به وسیله فرمول کوکران مشخص و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین رفتار مسئولانه و رفتار آگاهانه با میزان تماشای برنامه‌های شبکه سبلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سایر ابعاد رفتارهای زیست محیطی شامل: رفتار دلسوزانه، رفتار مطلوب و عضویت در سازمان‌های محیط‌زیستی با میزان تماشای برنامه‌های شبکه سبلان رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به آزمون رگرسیون ضریب تعیین رگرسیون برابر 018/0 = R2 می‌باشد یعنی می‌توان با میزان 018/0 به پیش‌بینی و همچنین تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پرداخت. به عبارتی کمتر از 1 درصد از تبیین (تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته) توسط متغیرهای این پژوهش صورت گرفته و مابقی آن توسط متغیرهای و عوامل دیگر است.

کلیدواژه‌ها


آذرنگ، عبدالحسین. ( 1364). "تکنولوژی و بحران محیط‌زیست"، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
بری، جان. (1380). "محیط‌زیست و نظریه اجتماعی"، ترجمه حسن پویان و نیره توکلی، تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط‌زیست.
دادگران، سیدمحمد. (1390). "مبانی ارتباط جمعی"، تهران: نشر مروارید و فیروزه، چاپ نهم.
راحمی، شمسی. و طاهری، منصور. (1384). "آموزش رکن اساسی ارتقای فرهنگ محیط‌زیست، فصلنامه آموزش مهندسی ایران"، دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صص. 1-25.
سورین، ورنر. و تانکارد، جیمز. (۱۳۸۱). "نظریه‌های ارتباط جمعی، ترجمه علیرضا دهقان"، تهران: نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.
طالبی، مهشید. (1395). "واکاوی معنایی واکنش شهروندان نسبت به اطلاعات زیست محیطی رسانه‌ای"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 85.
عبدی، جواد. (1393). "بررسی رابطه مشارکت و دانش زیست محیطی شهروندان تهرانی"، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط ریست.
عقیلی، سیدمحمود.، خوش‌فر، غلامرضا. و صالحی، صادق. (1388). "سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی مسئولانه در شمال ایران"، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 16.
غریب‌زاده، زینب. (1389). "نقش تلویزیون در ارتقای فرهنگ زیست محیطی مردم (بررسی دیدگاه‌های متخصصان (ارتباطات و محیط‌زیست)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
فیهمی، عزیزاله. و مشهدی، علی. (1388). "ارزش ذاتی و ارزش ابزاری در فلسفه محیط‌زیست (از رویکرد فلسفی تا راهبردهای حقوقی"، پژوهش‌های فلسفی کلامی، سال 11، شماره 1، صص. 195-216.
گودرزی، محسن. (1394). "ارتباطات‌زیست محیطی"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 84.
گیدنز، آنتونی. (1378). "پیامدهای مدرنیته"، ترجمه‌ محسن ثلاثی، تهران: نشرمرکز، چاپ دوم.
مهدوی، سیدمحمدصادق. و وزیری، رویا. (1389). "بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر نگرش محیط‌زیستی دانشجویان علوم و تحقیقات"، مجله پژوهش اجتماعی، شماره 7، صص. 19-45.