بررسی و تحلیل نقش فرهنگی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی (مطالعه موردی: بحران سوریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

رسانه به عنوان ابزاری برای روشن شدن افکار، ایجاد فضایی برای برخورد سالم و سازنده دیدگاه‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب، از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و از نشانه‌های پویایی و تحرک جامعه در دنیای کنونی محسوب می‌شود. اما باید پذیرفت که نقش دوگانه رسانه در بحران‌سازی و بحران زدایی، دست کم، بر صاحب‌نظران این عرصه، واقعیتی انکارناپذیر و آشکار است. در دنیای کنونی رسانه‌ها بخش گسترده‌ای از ماهیت افکار عمومی را شکل می‌دهند و به گونه‌ای فزاینده، این روند رو به افزایش است. سؤال اصلی ما در این تحقیق ناظر به نقش فرهنگی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی بحران سوریه می‌باشد. روش مورد بهره در این تحقیق تلفیقی از روش کمی و کیفی متوالی می‌باشد. روایی پرسش‌نامه از طریق تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی گویه‌ها نیز از طریق آلفای کرونباخ (0.997) مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل مسئولان و کارشناسان مرتبط با حوزه رسانه جریان مقاومت می‌باشند ونمونه مورد مطالعه که بصورت هدفمند انتخاب شده‌اند شامل 40 نفر از مسئولان و کارشناسان مرتبط با حوزه رسانه کشور سوریه بوده که هم اطلاعات کافی در خصوص این تحقیق داشته‌اند و هم حاضر به همکاری بوده‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که نقش فرهنگی رسانه از جمله ذهنیت‌سازی، فرهنگ‌سازی، انتقال دهنده ارزش‌ها و ... در مدیریت افکار عمومی نقشی مؤثر و اثرگذار دارند.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

معتمدنژاد، کاظم. (1385). "وسایل ارتباط جمعی"، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، جلد اول.
کازنو، ژان. ( 1364 ). "قدرت تلویزیون"، ترجمه علی اسدی، تهران: امیر کبیر.
وردی نژاد، فریدون و بهرامی رشتیانی، شهلا. (1389). "مدیریت بحران و رسانه‌ها"، تهران: سمت.
ﻛﺎﻇﻤﻲ، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ. (1366). "ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺗﻬﺮان: دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و بین‌الملل
روشندل اربطانی، طاهر. و صلواتیان، سیاوش. (1389). "ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﺑﺤﺮان"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 17، صص. 89-111.
سورین، ورنر. و تانکارد، جیمز. (1386). "نظریه‌های ارتباطات"، علیرضا دهقان، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران، صص. 450-451.
دادگران، محمد. (1385). "مبانی ارتباطات جمعی"، چاپ نهم، تهران: مروارید، ص. 106.
ساروخانی، باقر. (1385). "جامعه‌شناسی ارتباطات"، چاپ هفدهم، تهران: اطلاعات، ص. 83.
آشنا، حسام‌الدین. (1380). "مخاطب‌شناسی رسانه"، نشریه پژوهش و سنجش، شماره 26، صص. 19-20.
کریمی، سعید. (1382). "رسانه‌ها و راه‌های تقویت مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی"، چاپ اول، قم: بوستان کتاب، صص. 122-124
سروسر، سیدآرمین، وب سایت دیدبان.
بابایی، محسن. (بی‌تا). "مدیریت رسانه در بحران"، بخش ارتباطات تبیان.
ره پیک، سیامک. (1387). "فرآیند تصمیم‌گیری در بحران و نقش رسانه، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 56، صص. 119-135.
زارﻋﯿﺎن، داوود. (1386). "ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ". ﺗﻬﺮان: ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان.
ﻻزارد، ژودﯾﺖ. (1388). "اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ"، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ کتبی، ﺗﻬﺮان: ﻧﯽ.
ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ، ﻟﯿﻼ. و اﻣﯿﺮی اﺳﻔﺮﺟﺎﻧﯽ، زﻫﺮا. (1396). "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺮ اﺣـﺴﺎس اﻣﻨﯿـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ"، فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، صص. 63-88.
Horton, Cooley Charles. (1910). “Social Organization: A Study of the Larger Mind”, New York: Charl Scribner's Sons.
Ginsberg, Morris. (1921). “The Psychology of Society”, London: Wwntworth Press.
آﻗﺎﺑﺨﺸﯽ، ﻋﻠﯽ‌اﮐﺒﺮ. و اﻓﺸﺎری‌راد، ﻣﯿﻨﻮ. (1379). "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ"، ﺗﻬﺮان: ﭼﺎﭘﺎر.
کریمی،کیانوش. و غفاری قدیر، جلال. (1398). "مدل تأثیرگذاری بر افکار عمومی در فضای مجازی به کمک قابلیت‌های بازی وارسازی"، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 14، صص. 137-172.
ﺗﺮاﺑﯿﺎن، ﻣﺤﻤﻮد. (1382). "اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ"، ﺗﻬﺮان: ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺰارش، ﺷﻤﺎره. 146.
Maisonneuve, Jean. (1985). “La Psychologie social”, Paris: P. U. F.
دادﮔﺮان، ﻣﺤﻤﺪ. (1382). "اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ آن"، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮوارﯾﺪ.
راش، مایکل. (1381). "جامعه و سیاست: درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی"، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دوم، تهران: سمت.
اسدی، علی. (1371). "افکار عمومی و ارتباطات"، تهران: سروش.
نقیب السادات، سیدرضا. (1387). "تهدیدهای رسانه‌ای و مدیریت بحران"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 55، صص. 113-139.
 
منابع پیشینه
افتخاری، اصغر. (1387). "مدیریت رسانه‌ای بحران"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 55، صص. 31-53.
بابایی، محمد. (1394). "نقش رسانه در زمینه‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی"، فصلنامه مطالعات رسانه و امت، صص. 5-40.
خورشیدیان، رائیکا.، سوخکیان، هدایت.، چوپانکاره، وحید.، اژدری، علیرضا. و امامی، جمشید. (1393). "فصلنامه رسانه و فرهنگ"، شماره 2، صص. 73-89.
رشادت‌جو، حمیده. و عباس‌رشیدی، میلاد. (1391). "نقش رسانه در دیپلماسی فرهنگی از دیدگاه اساتید حوزه ارتباطات"، مدیریت امور فرهنگی و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات"، فصلنامه مدیریت فرهنگی، شماره 18، صص. 1-22.
سمسار، حامد.، سمسار، محمدصادق. و صدیقه کریمی. (1394). "مدل‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی به کمک شبکه‌سازی اجتماعی"، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، صص. 19-62.
صلواتیان، سیاوش. و روشندل اربطانی، طاهر (1390). "مدیریت رسانه‌ای؛ رویکردی پیشگیرانه"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 2، صص. 149-176.
مریجی، شمس‌اله. (1384). "رسانه‌های جمعی و نقش آن‌ها در تحکیم و یا تضعیف ارزش‌ها"، فصلنامه معرفت، شماره 91، صص. 19-34.