سواد رسانه‌ای؛ ضامن حفظ و گسترش قلمرو سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد یزد

2 رئیس پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی

3 استادیار، گروه مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گسترش وب‌جهان‌گستر و فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در هزاره سوم، شگفتی‌سازترین عصر حیات بشری را در حفظ قلمرو دولت‌ها از منظر تغییرات شکلی و بنیادین رقم زده است؛ چرا که مؤلفه‌های کلیدی دولت، شامل سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت متأثر از فضای سایبری، رسانه‌ای شده و کاربری آسان، در دسترس بودن و گستردگی مخاطبین پیام‌رسان‌های همراه، معانی جدیدی در قاموس حکمرانی و سیاست خلق کرده‌اند. در این عصر، مرز به معنای فیزیکی اگر چه همچنان مرسوم است اما کارایی خود را از دست داده و حفظ قلمرو در وهله نخست و گسترش آن در مرحله دوم، موضوع رقابت دولت‌هاست. آنچه که در اینجا می‌تواند و باید به عنوان پلی پیشگام در تعامل با دولت‌ها و فناوری‌های نوین ارتباطی، ایفای نقش کند، سواد‌ رسانه‌ای است. سواد ‌رسانه‌ای توانایی درک، تحلیل و کشف معانی پیام‌های رسانه‌ای سایبری است. سوادی که اَمر دِه و اَمر بَر هر دو به آن نیازمندند؛ اگر چه نیاز و همت دولت‌مردان به آموزش و توسعه عمومی سواد رسانه‌ای برای کسب مشروعیت و مقبولیت در حفظ و گسترش قلمرو سایبری حیاتی‌تر است. اَمربران نیز از آن جهت به سواد رسانه‌ای نیازمندند که در بحبوحه قلب حقیقت و واقعیت، بتوانند در عرصه طبیعی منازعه قلمرو، سره را از ناسِره تشخیص دهند. بدین وصف سواد رسانه‌ای، ضامن حفظ و گسترش قلمرو سایبری بنابر الزاماتی است که بدون توجه به آن، این رفاقت، مؤثر نخواهد بود. آنچه که دغدغه اصلی این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


فرهنگی، علی ‏اکبر.، روشندل اربطانی، طاهر. و برقی، میکاییل. (1383). "نگرشی بر بنیان‏های نظری مدیریت سازمان‏های رسانه‏ای"، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 66.
فتحی، یونس. و شاهمرادی، خیراله. (1396). "سیتره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی"، مجله حقوقی دادگستری، پاییز 1396.
Frechette, J. (2002). "Developing Media Litracy in Cyberspace", Pedagogy and Critical Learning for the twenty first Century Classroom, https:// books. Google. Com/ books?hl=en&lr=&id=gqSkz6Y2Ka0C&oi=fnd&pg=PA5&dq=info:p4ARR1aF99kJ:scholar.google.com/&ots=OhllZ_mca9&sig=sDV8x4xNx54z8NUQzObCvsTyw_I#v=onepage&q&f=false03/05/2020.
Frechette, J. (2006). "Cyber censorship or cyber literacy? Predicting cyber learning through media education e, Pedagogy and Critical Learning for the twenty fifth Century Classroom https:// books. Google. com/books?hl=en&lr=&id=GZGMAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT130&dq=info:OP5vh3JfUBkJ:scholar.google.com/&ots=92JYETaw-f&sig= vzqB81u3Ojmca3BPWxd76I Aolh0#v=onepage&q&f=false.
Hoechsmann, M. & Poyntz, S.R. (2012). “Media Literacies: Acritical Introduction”, Wiley-Blackwell publishing, U.K.
Martinsson, J. (2009). “Communication for Governance and Accountability Program (CommGAP)”, the Role of Media Literacy in the Governance Reform Agenda, http:// documents.worldbank.org/curated/en/891511468331267009/pdf/503000WP0Box341ia0Literacy01PUBLIC1.pdf.
Petty, R., S. Christian Wheeler & Zakary L. Tormala Persuasion and attitude change, Reprinted from: T. Mellon & J. Lerner (Eds.) (2003). “Handbook of Psychology, vol 5: Personality and social sychology”, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Van Audenhove, L., Pierson, J., Morganti, L. & Pohle, J. (2016). “Media Literacy and Internet Governance: A necessary marriage”, exemplified by the case of the Belgian State versus Facebook, https:// cris. vub.be/en/publications/media-literacy-and-internet-governance (e7f12a2b-7848-40c3-ad11-60ed02b3d5b8). Html.