بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در مشارکت سیاسی مردم استان مرکزی (شهر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات ، پژوهشگر مرکز طرح ، برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در مشارکت سیاسی مردم شهر اراک است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه افراد واجد شرایط رأی دادن شهر اراک می‌باشد که تعداد آنان براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 برابر با 458842 نفر است که از این میان، تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری میدانی انتخاب شدند و در نهایت 400 پرسش‌نامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار صوری پرسش‌نامه با کسب نظر گروهی از متخصصان و اعتبار ساختاری آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در آن به عمل آمد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر93/0 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که: بین میزان تماشای شبکه آفتاب و میزان مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشته و شبکه آفتاب توانسته در افزایش میزان مشارکت سیاسی مردم شهر اراک موفق عمل نماید. لذا پیشنهاد می‌شود شبکه استانی آفتاب با تولید و پخش برنامه‌هایی به منظور تقویت باورهای مردم نسبت به افزایش مشارکت سیاسی آنان در اداره جامعه می‌تواند نقش مؤثری را ایفاء نماید.

کلیدواژه‌ها


- ابراهیمی، قربانعلی.، بابازاده بائی، علی. و ابراهیمی گتابی، حسین. (1390). "بررسی تأثیر اعتماد سیاسی بر مشارکت سیاسی"، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره چهارم.
بهنویی گدنه، عباس. و رحمتی، مجید. (1392). "بررسی نقش استفاده از رسانه‌های جمعی در میزان مشارکت سیاسی دانشجویان با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم"، فصلنامه مطالعات انتخابات، سال دوم، شماره 3.
پناهی، محمدحسین. و عالی‌زاده، اسماعیل. (1384). "تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی"، علوم اجتماعی.
جمشیدی، محمدحسین. (1385). "رخ اندیشه"، کتاب اول. تهران: کلبه‌ی معرفت.
جواهری، فاطمه. و بالاخانی، قادر. (۱۳۸۵). "رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)"، علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره ۷ و 15.
خسروی، غلامرضا. (بی تا). "مجله بازتاب اندیشه"، شماره 24، به نقل از پایگاه اصلاع رسانی حوزه، تاریخ انتشار (11/2/1389) https://hawzah.net
دال، رابرت. (1364). "تجزیه و تحلیل جدید سیاست"، ترجمه حسن ظفریان، تهران، مرندیز.
سبیلان اردستانی، حسن. (1384). "نقش رسانه‌ها در فرایند جلب مشارکت سیاسی"، پژوهشنامه علوم سیاسی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
سراج‌زاده، سیدحسین. (1377). "نگرش‌ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهران و دلالت‌های آن بر نظریه سکولار شدن"، نمایه پژوهش، شماره 7 و 8.
شهابی، محمود. و جهانگردی، مجتبی. (1387). "خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 2.
ضیایی‌پرور، حمید. (1392). "نقش رسانه‌ها در ارتقای مشارکت سیاسی"، سایت همشهری آنلاین، http://www.hamshahrionline.ir/news
علوی، پرویز. (1375). "ارتباطات سیاسی (ارتباطات، توسعه و مشارکت سیاسی)"، تهران، نشر علوم نوین.
فاضل، رضا. و رضایی، حسین. (1393). "بررسی رابطه میان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی (مطالعه موردی شهروندان همدان)"، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره سوم، شماره 3.
فاضلی، محمد. و خوشفر، غلامرضا. (1389). "مشارکت سیاسی در استان گلستان (مقاله).
فیروزجائیان، علی‌اصغر. و جهانگیری، جهانگیر. (1387). "تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران"، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.
کازنو، ژان. (1381). "قدرت تلویزیون"، ترجمه‌ی علی اسدی، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر.
قوام، عبدالعلی. (1373). "توسعه سیاسی و تحول اداری"، تهران: نشر قومس. چاپ دوم.
لیپست، مارتین. و دوز، رابرت. (1373). "جامعه شناسی سیاسی"، ترجمه محمد حسین فرجاد، تهران. انتشارات توس.
مجله صباح حوزه، بهار 1385.
محمدی، اسفندیار.  باقری، شهلا. (1391). "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان شیراز با تأکید بر صدا و سیما"، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما.
مطهری، مرتضی. (1387). "گفتارهای معنوی"، تهران، انتشارات صدرا.
ملکی، امیر. (1385). "بررسی آمادگی ذهنی دانشجویان برای مشارکت سیاسی"، پیک نور.
ملکوتیان، مصطفى. (1376). "سیرى در نظریه‌هاى انقلاب"، تهران. نشر قومس.
مور، برینگتون. (1369). "ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشریه، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
میلبراث، استر. و گوئل، لیل. (1386). "مشارکت سیاسی"، ترجمه: سیدرحیم ابوالحسنی، تهران، انتشارات میزان.
نیوتن، کنت. (1380)، "اعتماد سیاسی– اعتماد اجتماعی"، ترجمه مهدی صادقی، نشریه همبستگی.
ویندال، سون. (1376). "کاربرد نظریه‌های ارتباطات"، (علیرضا دهقان، مترجم). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه (نشر اثر اصلی 1992).
پایگاه اطلاع رسانی حوزه، http://www.hawzah.net
Almond, G. & verba, s. (1975). “civic culture”, priceton university press, P. 330.
Dahl, Robert. (1991). “Democracy and Its Critics”, Yale University Press, P. 96.
Fuller, E.H. (2004). “Identity: Youth and Crisis”, New York: Norton.
Ellison, C.G. & londone, B. (1992). “the social and political participation of black american: compensory and ethnic communityperspectives revised”, socialforces, Vol. 70(3), PP. 43-58.
Gerbner,G. (2000). “Cultivation Theory: Cultural Indicators Project”, Online.
Shafer, H. (1996). “Relation Between Television News Gratifications and Content Preferences”, Journalism Quarterly, Vol. 35(3).
Stones. R. (1998). “Key sociology thinker; London: Mac Millan Press”, UK. P. 221.