تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رفتار اقتصادی زنان تهرانی در دوره پسا تحریم با تأکید بر زنانه شدن اقتصاد خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران ،ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران،ایران

3 دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

به باور توماس و زنانیکی نگرش‌ها فرآیندهای ذهنی مجزایی هستند که تعیین‌کننده پاسخ‌های واقعی و بالقوه هر شخص در دنیای اجتماعی محسوب می‌گردند. این پژوهش در صدد تحلیل تأثیرات فضای مجازی بر رفتارهای اقتصادی زنان تهرانی در دوره پسا تحریم، با استفاده از نظریات شبکه مجازی و رفتار اقتصادی است. نوع این پژوهش کاربردی است و روش اصلی پیمایش می‌باشد. جامعه آماری را زنان بالای بیست سال تهرانی تشکیل می‌دهند و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. پایایی ابزار جمع‌آوری داده‌ها با ضریب آلفای کرونباخ و با روایی محتوایی (روایی خبرگان) از طریق شاخص CVR یا ضریب لاوشه انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد، رفتار اقتصادی که به عنوان متغیر وابسته و دارای بعدهای گرایش اقتصادی، کنش اقتصادی و شناخت اقتصادی است در حد متوسط رو به پایین بوده است. گرایش اقتصادی، کنش اقتصادی و شناخت اقتصادی زنان تهرانی مورد مطالعه در حد متوسط رو پایین است. ارتباط بین میزان استفاده از فضای مجازی و رفتار اقتصادی، کنش اقتصادی، گرایش اقتصادی معنادار بوده است و فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد ولی ارتباط بین میزان استفاده از فضای مجازی و شناخت اقتصادی معنادار نمی‌باشد و فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. میزان مراجعه به وبلاگ‌ها، فروم‌ها و ویکی‌ها تأثیر مستقیمی بر رفتار اقتصادی دارند. میزان مراجعه به وبلاگ‌ها، به میکروبلاگ‌ها و فروم‌ها تأثیر مستقیمی بر کنش اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها


بیرو، الن. (۱۳۷۰). "فرهنگ علوم اجتماعی"، باقر ساروخانی، تهران: انشارات کیهان.
پور رضا کریم سرا، ناصر. (1393). "تأثیر رسانه بر شبکه‌های اجتماعی و کنش اجتماعی در ایران"، رسانه و فرهنگ. سال چهارم، شماره دوم، صص. 55-72
تخشید، محمدرضا. و عموزاده مهدیرجی، حنیف. (1394). "تحریم اقتصادی، اثرگذاری ذهنی و کنش سیاسی: نمونه موردی دانشجویان دانشگاه تهران"، جستارهای سیاسی معاصر. سال ششم، شماره 3، صص. 1-24.
حسینی، سیدعلی. (1394). "الزامات پتروشیمی در پساتحریم"، بازار و سرمایه. شماره 69 و70، صص. 11.
حق‌شناس، مریم. (1394). "اقناع مخاطب: پذیرش محتوای رسانه‌ای بر اساس تفاوت‌های فردی"، فصلنامه مدیریت رسانه، شماره 12، صص. 67-74.
خلیلی، لیلا. (1394). "استفاده دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی. تعامل انسان و اطلاعات. شماره 1، صص. 60-73.
سازمند، بهاره. و کاویانیفر، پیمان. (1394). "ایران و برنامه تراسیکا و ابتکار راهرو گاز جنوبی اتحادیه اروپایی در دوران پساتحریم"، روابط خارجی، شماره 27، صص. 33-62.
عبدالهی، عادل.، رستم علیزاده، ولی‌اله. و قانع، بشیر. (1395). "زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی کنش‌های اقتصادی در میان زنان و پیامدهای آن"، مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 48، صص. 123-142.
عرفان منش، محمدامین. و حسینی، الهه. (1396). "اشاعه بروندادهای پژوهشی بین‌المللی ایران در رسانه‌های اجتماعی"، تعامل انسان و اطلاعات، شماره 3، صص. 1-16.
علی‌نژاد، منوچهر. و نصرتی، روح‌اله. (1396). "حک شدگی کنش اقتصادی: مطالعه الگوی کنش اقتصادی دریانی‌های آذری زبان"، مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 51، صص. 435-458.
کریمی، یوسف. (۱۳۸۲). "روان‌شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم،کاربردها)"، تهران، چاپ یازدهم، نشر ارسباران.
گوردون دبلیو آلپورت. و ادواردای جونز. (1371). "روان‌شناسی اجتماعی از آغاز تاکنون"، ترجمه محمد تقی منشی طوسی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، صص. 118-116.
مصلی‌نژاد، عباس. (1394). "تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته‌ای ایران"، ژئوپلیتیک، شماره 39، صص. 1-32.
مهدیزاده، سیدمهدی. (1389). "نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی"، تهران: نشر همشهری.
همیلتون، ملکم. (1394). "جامعه‌شناسی دین"، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات ثالث.
وبر، ماکس. (1377). "اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری"، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
ورشوی، سمیه.، یوسفی، علی.، اکبری، حسین. و اصغرپور ماسوله، احمدرضا. (1397). "مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگی"، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره هفتم، شماره 1.
خبر گزاری ایسنا، 11 مرداد، 1398، کدخبر، 98051105391.
B. Baker, I. Yang. (2018). “Social Media as Social Support in Pregnancy and the Postpartum”, Sexual & Reproductive Healthcare.
Caroline haythornthwait @ Barry wellman, Eds, the internet in everyday life, Malden, mass: Blackwell, 2002, P 32.
Chang Liu, Jianling Ma. (2018). “Development and validation of the Chinese social media addiction scale”, Personality and Individual Differences, Vol. 134, PP. 55-59.
Christian, V., Baccarella, Timm F., Wagner, Jan H., Kietzmann, Ian P., McCarthy. (2018). “Social media? It's serious! Understanding the dark side of social media”, European Management Journal, Vol. 36, PP. 431-438.
Constantinides, E. (2014). “Foundations of social media marketing”, procedia social and behavioral sciences, Vol. 148, PP. 40-57.
Francesco furlanetto, nocolas groshenny. (2016). “Mismatch shocks and unemployment during the great recession”, Applied econometrics.
Fred Wegman, Richard Allsop, Constantinos Antoniou, Ruth Bergel-Hayatd, Run Elvike, Sylvain Lassarre, Daryl Lloyd, Wim Wijnen. (2017). “How did the economic recession (2008 2010) influence trafficfatalities in OECD-countries?”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 102, PP. 51-59.
Iryna lendel, Haifeng Qian. (2016). “Inside the Great Recession: University Products and Regional Economic Development”, Growth and Change.
Kaplan, A.M. & Haenlein, M. (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, Business horizons, Vol. 53(1), PP. 59-68.
Lee e, Ohanian. (2010). “Understanding Economic Crises: The Great Depression and the 2008 Recession”, THE ECONOMIC RECORD, Vol. 86, PP. 2-6.
Nagendra Kumar, Rakshita Nagalla, Tanya Marwah, Manish Singh. (2018). “Sentiment dynamics in social media news channels”, Online Social Networks and Media, Vol. 8, PP. 42-54.
Nan Liu, Yuan Zhao, Jiaqi Ge. (2018). “Do renters skimp on energy efficiency during economic recessions? Evidence from Northeast Scotland”, Energy, Vol. 165, PP. 164-175.
Philip Watson, Steven Deller. (2017). “Economic diversity, unemployment and the Great Recession”, The Quarterly Review of Economics and Finance.
Robert W fairlie. (2013). “Entrepreneurship, Economic Conditions, and the Great Recession”, Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 22.
Salehi, Mahdi., Azadeh, Jafarzadeh., Zeinab, Nourbakhshhosseiny. (2017). “The effect of audit fees pressure on audit quality during the sanctions in Iran”, International Journal of Law and Management, Vol. 59.
Salehi Mahdi, Mostafa Karimzadeh, Navid Paydarmanesh. (2017). “The impact of Iran Central Bank's sanctions on Tehran Stock Exchange”, International Journal of Law and Management, Vol. 59.
Shao Q, Schaffartzik A, Mayer A, Krausmann F. (2017). “The high ‘price’ of dematerialization: A dynamic panel data analysis of material use and economic recession”, Journal of Cleaner Production.
Steven deller, Philip Watson. (2016). “Did regional economic diversity influence the effects of the great recession? Economic inquiry
W. Bennet. (2003). “Communication Global Activism”، Information, Communication & Society, Vol, 6, PP. 143-168.
Zachary J., Auter, Jeffrey A. Fine. (2017). “Social Media Campaigning: Mobilization and Fundraising on Facebook”, Social Science Quarterly.