بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی (مورد مطالعه: نوجوانان منطقه 5 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران شرق

2 گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

رشد سریع در استفاده از اینترنت در سال‌های اخیر بسیاری از فعالیت‌ها و مشکلات مرتبط با اینترنت از جمله جرائم و آسیب‌های ناشی از آن و مهم‌تر از همه نقض حریم خصوصی را سرعت بخشیده است. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی توسط نوجوانان می‌باشد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 5 تهران (12- 18) در سال تحصیلی 1399-1400را تشکیل می‌دهند و حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 378 نفر است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سواد رسانه‌ای در میان نوجوانان و سواد مجازی رابطه معناداری وجود دارد، به علت داشتن سطح معناداری کمتر از 0.05 مورد تأیید می‌باشد. لذا می‌توان گفت بین سواد رسانه‌ای در میان نوجوانان و سواد مجازی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


هاشمی، ش. (1397). "بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر آسیب‌های اجتماعی نوجوانان در فضای مجازی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
امینی، ف. (1393). "ضرورت آشنایی با سواد رسانه‌ای در خانواده"، اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران.
Le, L.H., Hoang, P.A. & Pham, H.C. (2020). “Privacy behavior in cyberspace: an overview of current research on health information disclosure”, In 2020 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), PP. 1-3. IEEE.
حسینی، ع. (1393). "تحلیل رفتار جوانان در شبکه‌های اجتماعی مجازی و نقش رسانه در هدایت و حمایت از آنان"، فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، سال چهارم، شماره 13.
Sanchez, J. (2015). “Media image of seafarers in the Spanish printed press”, Journal of Martime Policy and management, Vol. (42), PP. 97-110.
Li, Charlene. & Bernoff, Josh. (2011). “Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies”, Boston: Forrester Research.
کاظمی نجف‌آبادی، ح.، عقیلی، و. و دلاور، ع. (1397). "نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر شکل‌گیری ارتباطات بین فرهنگی"، رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دو فصلنامه علمی پژوهشی، سال هشتم، شماره اول.
بهرامسری، ش.، صادق اصفهانی، ه. و نیازمند، م. (1396). "نقش سواد رسانه‌ای در بهینه‌سازی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای ارتقا سطح سواد رسانه‌ای کاربران"، دومین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران.
منتظر قائم، م. و شعبان کاسه‌گر، م، (1393). "سواد رسانه‌ای و حضور در فضای سایبر"، اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران.
احمدزاده کرمانی، ر. (1390). "بازاندیشی در فرهنگ و رسانه"، تهران، نشر چاپار.
کیخائی، ا. (1392). "تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های فرهنگی اجتماعی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر کاربران جوان در شهر اصفهان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
باقری، م. (1392). "چالش‌های اعمال حقوقی فضای مجازی"، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 16.
Tripathi, K. (2020). “Protection of Privacy in Cyberspace: A Comparative Analysis Between India and USA”, Available at SSRN 3611622.
سحرخیز، ا. و شهریاری، ح. (1392). "حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی: اصول، چالش‌ها و برخی راهکارها"، همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران.
کفشدارطوسی، ا. و جهانگیری، م. (1397). "نقض حریم خصوصی کودکان توسط والدین در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی"، اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، مشهد.
رضایی، ن. (1397). "تبیین نظریه شکاف آگاهی با اینترنت اشیا"، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران.
اصالتی، م. و مجیدی قهرودی، ن. (1397). "وابستگی و خشنودی، رویکردی جدید بر نظریه‌های تأثیر رسانه"، روزنامه نگاری الکترونیک، سال سوم، شماره 2.
ملکیان، ن. و حسنان، ا. (1396). "رابطه سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی با خلاقیت و مهارت‌های فراشناختی در دانشجویان"، پایان‌نامه - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی. کارشناسی ارشد؛ کد مطلب: 968820، گنج ایرانداک.