ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه ارتباطات. دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی است؛ روش انجام این تحقیق، کیفی از نوع گراندد تئوری می‌باشند. جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه مدیریت رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی و مدیران و معاونین ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران است. برای مصاحبه با خبرگان برای تحلیل کامل و جامع در زمینه مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی با 30 نفر مصاحبه باز و عمیق انجام شد. نتایج نشان می‌دهد افزایش مشارکت قومی ‌با تمرکز بر نیازسنجی و افکارسنجی مخاطبان قومی امکان‌پذیر است که راهکار ایجاد یک واحد مستقل برای پژوهش در مورد مباحث مرتبط با اقوام و راهکارهای اجرایی شدن سیاست‌های رسانه ملی در زمینه اقوام ارائه شد. همچنین تولیدات رسانه‌ای باید برگرفته از فرهنگ اقوام، استفاده از زبان محلی در برنامه‌های قومی، عدالت، برجسته‌سازی، امیدافزایی، تنوع و تکثر قومی، گفت‌وگو و هم‌اندیشی اقوام، همدلی و هم‌زبانی، معرفی الگوهای قومی، اتاق فکر، نظارت و مطالبه‌گری از نهادهای مسئول، بازنمایی مطلوب از اقوام در شبکه‌های استانی و تعامل برون‌سازمانی باشد.

کلیدواژه‌ها


استوکر، ج. و مارش، د. (1392). "روش و نظریه در علوم سیاسی"، ترجمه امیرمحمد یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
الطائی، ع. (1392). "بحران هویت قومی در ایران"، تهران: انتشارات شایگان، چاپ دوم.
امان‌الهی بهاروند، س. (1393). "بررسی علل گوناگونی قومی در ایران از دیدگاه انسان شناسی"، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 9، صص. 121-134.
باقری چوکامی، س. (1392). "قوم بلوچ"، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
برتون، ر. (1392). "قوم‌شناسی سیاسی"، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
پورمعصوم، ف. (1391). "توسعه فرهنگ سازمانی لازمه تغییر رویکرد ناشران سنتی به تولید کتاب‌های الکترونیک"، کتاب مهر، شماره 6، صص. 120-140.
پیشگاهی‌فرد، ز. (1385). "تحلیل چالش‌های جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسی"، پژوهش‌های جغرافیایی، دوره 38، شماره 57، صص. 32-41.
حافظ‌نیا، م. (1395). "مبانی مطالعات سیاسی – اجتماعی"، تهران: سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور، جلد دوم.
حسین‌زاده یزدی، م. (1396). "علل انحطاط تمدن اسلامی از منظر شهید مطهری"، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، دوره 4، شماره 7، صص. 99-126.
حکیم‌آرا، م. (1394). "ارتباط متقاعدگرانه در تبلیغ"، تهران: انتشارات سمت.
خنیفر، حسین. و مسلمی، ن. (1396). "اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی"، تهران: نشر نگاه دانش.
دارابی، ع. (1390). "درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات"، فرهنگ و رسانه، تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ سوم.
دوایت لاسول، ه. (1394). "پیش درآمدی بر علوم سیاست‌گذاری"، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
رحمان‌زاده، ع. و غفاری معین، ز. (1390). "بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیگاه صاحب‌نظران مطالعات رسانه‌ای"، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، شماره 6، صص. 32-41.
رضایی، ا. و دیگران. (1386). "گرایش به هویت ملی و قومی در ترکمن‌های ایران"، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 2 و 3، صص. 142-157.
ساروخانی، ب. (1395). "روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی"، تهران: نشر دیدار، جلد سوم.
سورین، و. و جیمز، ت. (1394). "نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
سیدامامی، ک. (1396). "ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه‌ای خود"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 4، صص. 119-78.
ضیایی پرور، ح. (1393). "تکنولوژی‌های کاربردی روابط عمومی الکترونیک"، تهران: شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ.
علی‌اکبرزاده انزابی، ا. (1391). "راهبردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی رسانه‌ای کشور"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
فکوهی، ن. (1392). "تنوع قومی در ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها"، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 8، صص. 45-60.
قشمی، م. (1390). "قرابت معنایی"، تهران: انتشارات ایران باستان.
کاویانی، م. (1392). "بررسی نقش هویت قومی در اتحاد ملی"، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
کاستلز، م. (1381). "عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ"، تهران: طرح نو، جلد دوم.
مرتون، ل. (1394). "قوم‌شناسی سیاسی"، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
مقصودی، م. (1393). "تحولات قومی در ایران"، تهران: نشر تمدن ایرانی.
مک کوایل، د. (1392). "مخاطب‌شناسی"، ترجمه مهدی منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
مک کوایل، د. (1392). "درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی"، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
مهدی‌زاده، م. (1395). "نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی"، تهران: همشهری.
میرباقری، م. (1396). "گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران"، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
نظام بهرامی، ک. (1391). "نظریه رسانه‌ها (جامعه‌شناسی ارتباطات)"، تهران: نشر کویر.
Berry, V. (2006). “At least you're the right colour: identity and socialinclusion of Bosnian refugees in Australia”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31(4), PP. 615-639.
Gialor, S. (2009). “An empirical study of multidimensional ethnic change: the case of French Canadians in Quebec”, Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 27, PP. 114-131.
Giddens, R. & Williams D.R. (1991). “Racism as a Stressor for African Americans: A biopsychosocial model”, American Psychologist, Vol. 54, PP. 805-816.
Jakobson, D. (1998). “Culture identity and Immigration”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, PP. 574-601.
Karasawa, B. (1991). “Social Identity Theory: Past achievements, current problems and future challenges”, European Journal of Social Psychology, PP. 778-745.
Laroche, P. (1996). “Identity processes and social stress, in American sociological Review, Vol. 59(6), PP. 836-849.
Lippmann‎, W. (2010). “Dimensions of Taiwanese/Chinese identity and National Identity in Taiwan: A latent class Analyzing”, Journal of Asian and African Studies, PP. 52-70.
Phinney, W. (2001). “Attributions to discrimination and selfesteem: The role of group identification and appraisals. Group Processes & Intergroup Relations, Vol. 9, PP. 147-162.
Smith, E. (1996). “Social Capital, Television and the Mean World: Trust Optimism, and the Civic Participation”, Political Psychology.