تأثیر شبکه‌های اجتماعی در مهارت‌های کارآفرینی و توسعه ملی (مطالعه موردی: مدیران استارت آپ‌های ایرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات،,واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رسانه‌های نوین ارتباطی به طور فزاینده‌ای بر بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها رسوخ کرده و بر نحوه کسب‌وکار آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. در واقع رسانه‌های اجتماعی راه‌های زیادی برای کارآفرینی فراهم کرده است. از سویی دیگر نقش رسانه‌های نوین در امر توسعه موضوعی قابل بحث است که در صورت شناخت مناسب آثار آن، می‌توان در بهبود روند توسعه از آن استفاده نمود. لذا توجه به بهره‌گیری از تمامی فرصت‌ها به منظور توسعه امری پراهمیت است. به همین علت پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر رسانه‌های نوین ارتباطی در مهارت‌های کارآفرینی و توسعه ملی با تأکید بر نقش استارت آپ‌ها صورت می‌گیرد. این تحقیق یک پژوهش کمی و از نوعی توصیفی - همبستگی است. بر اساس پژوهش کیفی (اعتمادی نسب، 1399)، شاخص‌های مهمی که برای نقش رسانه‌های نوین در کارآفرینی و توسعه شناسایی شده بود، در قالب یک پرسش‌نامه در اختیار نمونه آماری تحقیق قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران استارت آپ‌های فعال در کشور است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری (754 شرکت استارت آپی)، حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمده است که با توجه به نتایج فرمول، حجم نمونه 255 نفر تخمین زده شده است. داده‌ها با کمک نرم‌افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شد و مشخص شد که هر چهار ویژگی شبکه‌های اجتماعی بر توسعه ملی و مهارت‌های کارآفرینی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدپور داریانی، محمود. (1389). "کارآفرینی"، (تعاریف، نظریه‌ها، الگوها )، تهران: انتشارات پردیس.
اسماعیلی، علیرضا. و ساریخانی، مریم. (1393). "بررسی نقش رسانه ملی (تلویزیون) در توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان (مطالعه موردی: شهرگرگان)"، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 5 (15)، صص. 9-26.
آریانی، ابراهیم.، زاهدبابلان، عادل.، معینی‌کیا، مهدی.، خالق‌خواه، علی.، سروش، مصطفی. و موسوی، طیبه. (1395). "نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی"، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8(29)، صص. 41-69.
عاملی، سیدحامد.، خرازی آذر، زهرا. و مظفری، افسانه. (1395). "دیپلماسی شبکه‌ای به مثابه دیپلماسی آینده: نقش تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 12(34)، صص. 75-95.
فلاح حقیقی، نگین.، حاجی حسینی، حجت‌اله.، رمضانپور نرگسی، قاسم. و داوری، علی. (1396). "شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(1)، صص. 65-92.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1389). "نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه انتقادی"، انتشارات همشهری. چآپ چهارم.
غیاثی ندوشن، سعید. و نصیرزاده، سمیه. (۱۳۹۴). "بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی به جوانان استان لرستان از دیدگاه کارآفرینان و کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 22، 4(84)، صص. 117-138.
قهرمانی، عبدالرضا. و قائمی اسگوئی، کامبیز. (۱۳۹۴). "بررسی نقش فناوری‌های نوین ارتباطی بر توسعه ملی"، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور - مالزی، مؤسسه سرآمد کارین.
مظفری، افسانه. و مهدوی، سمیه السادات. (۱۳۹۴). "نقش رسانه‌ها و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در توسعه کارآفرینی"، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، مؤسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
نصیری، فهیمه. (۱۳۸۹). "بررسی نقش رسانه‌ها در توسعه و ترویج فرهنگ نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی"، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
مظفری، افسانه. (1395). "نقش وسایل ارتباط جمعی در مشارکت اجتماعی دانشجویان (رشته‌های جامعه شناسی و علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه‌های شهر تهران)"، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 9(1)، صص. 55-68.
زینلی، حنانه.، سلطانی‌فر، محمد. و مظفری، افسانه. (1397). "بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر توسعه مشارکت اجتماعی"، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 10(4)، صص. 97-108.
منصوری‌شاد، طیبه.، دلاور، علی. و مظفری، افسانه. (1398). "تأثیر پیام‌رسان‌های ارتباطی تلفن همراه بر ویژگی‌های شخصیتی زنان خانه دار"، مطالعات رسانه‌های نوین، 5(19)صص. 140-170.
Khajeheian, D. (2013). “New Venture Creation in Social Media Platform; Towards a Framework for Media Entrepreneurship. In: Friedrichsen M., Mühl-Benninghaus W”, (eds) Handbook of Social Media Management. Media Business and Innovation. Springer, Berlin, Heidelberg.
Martin, C., Platis, M., Malita, L. & Ardeleanu, M. (2011). “The role of Ementoring and social media for developing the entrepreneurship competences”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, PP. 947-951.
Geissinger, A., Laurell, C., Sandström, C., Eriksson, K. & Nykvist, R. (2019). “Digital entrepreneurship and field conditions for institutional change – Investigating the enabling role of cities”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 146, PP. 877-886.
Ojeleye, Y.C. (2018). “Impact of Social Media on Entrepreneurship Development Among Users in Zamfara State”, Journal of Economics & Finance, Vol. 2(2), PP. 302-323.
Temitope Olanrewaju, A.S., Alamgir Hossain, M., Whiteside, N. & Mercieca, P. (2020). “Social media and entrepreneurship research: A literature review”, International Journal of Information Management, Vol 50, PP. 90-110.
Islam, M.N. & Ozuem, W. (2019). “The impact of social media on social entrepreneurship in a developing country”,Oxford, United Kingdom.
Hossain, M. & Rahman, M.F. (2018). “Social Media and the Creation of Entrepreneurial Opportunity for Women”, Management, Vol. 8(4), PP. 99-108.
Çapuk, S. & Kara, A. (2015). “A Discussion of ICT Integration within Developed and Developing World Context from Critical Perspectives”, Social and Behavioral Sciences, Vol. 191, PP. 56-62.
Mercieca, P. (2020). “Social media and entrepreneurship research: A literature review”, International Journal of Information Management, Vol. 50, PP. 90-110.
Kuckertz, A. (2019). “Let's take the entrepreneurial ecosystem metaphor seriously!”, Journal of Business Venturing Insights, Vol 11, PP. 1-7.