مواجهه و معناسازی کاربران ایرانی از شبکه‌های مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با گسترش شبکه‌های مجازی تولید و خوانش متون دچار تغییرات بنیادین گشته بطوریکه نظریات پیشین قادر به تبیین تمام واقعیت موجود نیستند. این پژوهش با استفاده از مطالعه قوم‌نگاری شبکه‌های اجتماعی به دنبال تلفیق نظریه رمزگذاری-رمزگشایی و نیز مفصل‌بندی استوارت هال برای ترسیم مدل معناسازی کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی است. بر طبق یافته‌ها این فضا ویژگی‌هایی همچون پراکنده‌سازی افکار، پر و بال پیدا کردن موضوعات، حضور همزمان و یا متناوب نیروهای استراتژی و تاکتیک و مصادره و مصادره شدن دوباره فضا را دارد. علاوه بر این وجود مکانیزم‌های خنثی و مکانیزم‌های نفی دیگری قدرتمند شامل تروما‌سازی، همسان‌سازی امور، واکنش نسبت به سیاست‌گذاری‌های مقدس‌ساز، خاصیت نمایشی و تکمیل پازل خبر و مکانیزم‌های مربوط به ایجاد خود جمعی بر مبنای نیروهای تاکتیک شامل آیکون‌سازی، اسلنگ‌سازی و تشکیل جماعت‌واره‌ها به دنبال میدان بخشیدن به نیروهای مبتنی بر تاکتیک و به عبارتی تمام عاملانی است که در فضای رسمی قدرتی ندارند. فضای خوانشگری ایرانی با کنشگری فعال/ منفعل، مقطعی/ مداوم و کنشگری‌های محدود، بینابینی و کلان نیز همراه است. در نهایت با توجه به ویژگی‌های فضا و مکانیزم‌های ذکر شده سه بعد شامل تولید و تفسیر جمعی متون، نادیده گرفتن خبر و گفتگوی تخالفی بر ابعاد خوانش‌های هال نیز افزوده شدند که نشان‌دهنده توان بخشیدن فضا به تمامی عاملان برای معناسازی هستند.

کلیدواژه‌ها


آلن، گراهام. (1392). "بینامتنیت"، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم.
فلیک، اووه. (1387). "درآمدی بر تحقیق کیفی"، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
Alexander C.J. (2009). “Remembering the Holocaust: A Debate. New York: Oxford”, Oxford Univesity Press.
Alexander C.J. (2013). “Trauma: A Social Theory”, Cambridge: Polity Press.
Barthes, R. (1972). “Mythologies, trans. Annette Lavers”, New York: Hill & Wang.
Boellstorff, T., Nardi, B., Pearce, C. & Taylor. T.L. (2012). “Virtual Worlds: A Handbook of Method”, New Jersey: Princeton University Press.
Boyatzis. R.E. (1998). “Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development”, London: Sage Publication.
Daryl Slack, J. (2005). “The theory and method of articulation in cultural studies, in Ed: David Morley & Kuan-Hsing Chen”, Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, Routledge.
Davis, Helen. (2004). “Understanding Stuart Hall”, London: Sage Publication.
De Certeau, M. (2002). “The Practice of Everyday Life”, University of California Press, Berkeley.
De la Ville, V. & Mounoud, E. (2010). “Cambridge Handbook of Strategy and Practice”, Eds: Golsorkhi. Damon, Rouleau. Linda & Seidi.David. Cambridge: Cambridge University.
Eco, U. (1972). “Towards a semiotic inquiry into the television message. Trans. Paola Splendore”, Working Papers in Cultural Studies, 3, PP. 103-21.
Eyerman, R. (2004). “Jeffrey Alexander and the Cultural turn in Social Theory”, Thesis Eleven, Vol. 79 (1), PP. 25-30.
Fiske, J. (1987). “Television on Culture, Popular pleasures and Politics, Studies in Communication”, London: Routledge.
Fiske, J. & Hortley, J. (2003). “Reading Television”, London: Routledge.
Green, J. (2015). “The Vulgar Tongue, Green History of Slang”, Oxford: Oxford University.
Grossberg, L. (1993). “Cultural studies and/in new worlds”, in Critical Studies in Mass Communication, Vol. 10, PP. 1-22.
Hall, S. (1977). “The work of representation in cultural, Ed: S. Hall”, Representation. London. Thousand: Sage Publication.
Hall, S. (1981). “Conformity, consensus and conflict: introduction, in D. Potter et al. (Eds)”, Society and the Social Sciences, London: Routledge & Kegan Paul, 221-5.
Hall, S. (1986). “On postmodernism and articulation: an interview with Stuart Hall”, ed. L. Grossberg, Journal of Communication Inquiry, Vol. 10(2), PP. 45-60.
Hall, S. (1993). “Encodind -decoding, in S. During”, (Ed) the Cultural Studies Reader. London: Routledge.
Hall, S. (2005, a). “Encoding, Decoding, in S. Hall, D. Hobson. A. Lowe & P. Willis (Eds), Culture, Media, Language. London: Routledge.
Hall, S. (2005, b). “On postmodernism and articulation (An Interview with Stuart Hall), Edited by Lawrence Grossberg, in David Morley & Kuan-Hsing Chen”, (Eds) Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, Routledge.
Hebdige, D. (1979). “Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.
Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). “Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture”, NYU Press.
King, N. & Horrocs, C. (2010). “Interviws in Qualitative Reaserch”, London: Sage Publication.
Laclau, E. (2012). “Politics and ideology in Marxist theory: Capitalism, fascism”, populism. Verso Trade.
Larrain, J. (2005). “Stuart Hall and the Marxist concept of ideology, in David Morley & Kuan-Hsing Chen”, (eds.) Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, Routledge.
Laughey, D. (2007). “Key Themes in Media Theory”, Open University Press.
Le bon, G. (2001). “The Crowd, A Study of the Popular Mind”, Mineola, New York: Dover publication, INC.
Morley, D. (1980). “The Nationwide Audience”, London: British Film Institue.
O'sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., Montgomery, M. & Fiske, J. (1994). “Key concepts in communication and cultural studies”, London: Routledge.
Ott, B.L. & Mack, R.L. (2020). “Critical media studies: An introduction”, John Wiley & Sons.
Pillai, P. (1992). “Rereading Stuart Hall's Encoding/decoding model”, Cmmunication Theory, Vol. 2(3), PP. 221-233.
Procter, James. (2004). “Stuart Hall”, London: Routledge.
Radway, J.A. (2009). “Reading the romance: Women, patriarchy”, and popular literature. Univ. of North Carolina Press.
Skoll, G.R. (2010). “Social Theory of Fear, Terror”, Torture & death in a Post Capitalist World, Palgrave, Macmillan.
Stock, M., Isenberg, V., Reißmann, W., Kaiser, S. & Nieland, J.U. (2017). “Fan (fiction) acting on media and the politics of appropriation”, Media and Communication, Vol. 5(3), PP. 15-27.
Sullivan, J.L. (2013). “Media fandom and audience subcultures. Media Audiences. Effects, Users, Institutions, and Power, Thousand Okas”, California: Sage Publication.
Weber, R.H. (2015). “Realizing a New Global Cyberspace Framework: Normative Fundations and Guiding Principles”, Springer.
Williamson, J. (1978). “Decoding Advertisements: Ideology & Meaning in Advertising”, London: Marion Boyars.
Zittrain, J. (2008). “The future of the internet-and how to stop it”, Yale University Press.