نقش شبکه های اجتماعی در توسعه کسب و کارهای خانگی (مطالعه موردی تلگرام و اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار و معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3 استادیار و ریئس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارخانگی در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام انجام شده است. روش تحقیق حاضر کمی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل فعالان عرصه کسب و کار خانگی می باشند که حجم نمونه لازم برای این جامعه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران برابر با 382 نفر محاسبه شده است. در مرحله بعد اعضای با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است که میزان آن برابر با 772/0 است که بیانگر اعتبار قابل قبول گویه ها در سنجش شاخص های تحقیق می باشد. مبنای نظری این پژوهش بر دو دسته نظریه‌های رسانه و اقتصادی اندیشمندان مطرح شده است. مفاهیم و اندیشه‌های والت ویتمن روستو،دیوید رایزمن، ریموند ویلیامز، نیل اسملسرو نظریه‌های مورد استفاده نیز که در برگیرنده؛ موج سوم الوین تافلر، جامعه فرا صنعتی دانیل بل، استفاده و رضامندی و جامعه اطلاعاتی مانوئل کاستلز است.نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که مجموعه عوامل اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و زیر ساخت ارتباطی، نظارت‌‌های دولتی، حمایت دولت و افزایش ساختار فناوری ارتباطی، مالیات و هزینه مبادله کالا، نوع شبکه مجازی در رشد و توسعه کسب وکار خانگی مؤثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


باقری، م. (1396‌). "مدل‌سازی رفتار کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خانگی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد در رشته مدیریت.
تافلر، الف. (1374). "خلاصه کاربردی موج سوم برای ورود به تجارت الکترونیک"، ترجمه: داوود بی‌نیاز. تهران: مهراوه عصر.
تراویده، آ. (1395‌). "بررسی عوامل مؤثر در کارآفرینی زنان در حوزه کسب‌وکارهای خانگی (مورد مطالعه: دست یافته‌های شهر کرمانشاه‌)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
حریری، ی. (1387). "اصطلاحات اقتصادی"، تهران: انتشارات خزر.
حنفی‌‌زاده، پ. (1385‌). "تبلیغات اینترنتی"، تهران: انتشارات ترمه.
روستو، و. (1960). "مراحل رشد اقتصادی"، ترجمه: مهدی تقوی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
فریار، الف. (1383). "اصول مبانی جامعه صنعتی"، مشهد: به نشر.
فریدون‌نژاد، ر. (1396‌). "کسب‌‌وکارهای‌‌خانگی"، تهران: کتاب سبز.
فیضی، ق. (1384‌). "فساد اداری و مالی در اداره‌‌ها"، نشریه حمایت، سی مهر، دوره سوم.
قربانی، م. (1395‌). "مهارت هفتم اطلاعات و ارتباطات"، تهران: سیمای دانش.
Christensen, S.H. & Delahousse, B. (2019). “Industry Versus Business: Thorstein Veblen’s Deconstruction of the Engineering-Business Nexus”, In The Engineering-Business Nexus, PP. 127-151. Springer, Cham.
Costa, C.M., Quintanilha, T.L. & Mendonça S. (2019). “Manuel Castells and Informationalism”, In Management, Organizations and Contemporary Social Theory (PP. 256-270). Routledge.
Fuchs, C. (2019). “Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space and the Critical Theory of Communication”, Communication Theory, Vol. 29(2), PP. 129-150.
Gewirtz, J. (2019). “The Futurists of Beijing: Alvin Toffler, Zhao Ziyang, and China's “New Technological Revolution,” 1979-1991”, The Journal of Asian Studies, Vol. 78(1), PP. 115-140.
Ishida, H. (2015). “The effect of ICT Development on Economic Growth and Energy Consumption in Japan”, Telematics and Informatics, Vol. 32(1), PP. 79-88.
Qu, L. & Chen, Y. (2018). “The Impact of e-Commerce on China's Economic Growth”, InWHICEB, 101, PP. 66-72.
Slavina, A. & Brym, R. (2020). “Demonstrating in the Internet age: a test of Castells’ theory”, Social Movement Studies, Vol. 19(2), PP. 201-221.
Ceccobelli, M., Gitto, S. & Mancuso, P. (2012). “ICT capital and labour Productivity Growth: A Non-Parametric Analysis of 14 OECD Countries”, Telecommunications Policy, Vol. 36(4), PP. 282-292.