موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه شبکه استانی همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانش‌آموخته مدیریت بازاریابی، موسسه آموزش عالی گنجنامه، همدان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت ارتقای انگیزه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی بود. در راستای دستیابی به این هدف، اقدام به شناسایی موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی در شبکه استانی همدان و رتبه‌بندی آن‌ها شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته بود. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه‌ها، اقدام به شناسایی موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی در شبکه استانی همدان شد. در این گام مشارکت‌کننده‌های پژوهش 12 نفر از تهیه‌کنندگان، مدیران ستادی و سرمایه‌گذاران بودند. در بخش کمّی، با استفاده از فن دلفی، اولویت‌بندیِ موانع شناسایی شده انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل کلیه خبرگان سازمانیِ مشغول به برنامه‌سازی در صداوسیمای استان همدان بودند. در بخش کمی، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به کمک جدول مورگان و کرجسی و به حجم نمونه 114نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سه مانع اصلی تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی در شبکه استانی همدان به ترتیب اولویت شامل تعدد رسانه‌های موازی کم‌هزینه‌تر، عدم اعتقاد سرمایه‌گذار به اثرگذاریِ این‌گونه تبلیغات و عدم جذابیت برنامه‌هایی نظیر مسابقه‌های تلویزیونی برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها است. رهنمونِ پژوهش حاضر آن است که برای ایجاد تمایل در سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های شبکه تلویزیونی، بهتر است ابتدا به موانعی که در خود شبکه و برنامه‌سازان وجود دارد، توجه و برای رفع آن‌ها تلاش شود. در این صورت است که ظرفیت‌های شبکه برای تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


بنار، نوشین. و فتح‌اله‌زاده، حمیده. (1392). "راهنمای حمایت مالی در ورزش"، تهران، انتشارات: حتمی.
حقیقی‌نسب، منیژه.، قدرت‌آبادی، لیلا. و شفیع، شکوفه. (1398). "تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری"، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 11، شماره 40، صص. 357-374.
دانش جعفری، داود. و کریمی، سمانه. (1390). "خصوصی‌سازی خدمات شهری روشی پایدار در تأمین مالی شهرداری، مطالعه موردی: شهرداری تهران"، چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، صص. 127-155.
دهقانی، علیرضا. (1391). "نوآوری در تولید مسابقات تلویزیونی میان برنامه‌ای در معاونت سیما"، مجموعه آموزه‌ها و تجارب مدیریتی دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
رسولی قهرودی، مهدی. (1395). "تأثیر الزامات عملکرد محیطی مشتری بر تعهد محیطی تأمین‌کننده: نقش تعدیل‌گری سرمایه‌گذاری، قرارداد و ارزیابی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
زارع، حسین. و سیف‌لو، سجاد. (1396). "استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل در ارتقاء عملکرد مالی با رویکرد تولید و جذب سرمایه"، هشتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران.
شبانی، محمد. (1398). "بازارهای مالی و پولی بین‌المللی"، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها: سمت.
صمدی، منصور. و یزدانی، احسان. (1397). "اندازه‌گیری تأثیر سرمایه ارتباطی بر عملکرد مشتری در شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد بازاریابی تجاری و نقش تعدیل‌کننده ظرفیت جذب"، نخستین کنفرانس ملی پژوهشات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی، تهران.
صلواتیان، سیاوش. و حسینی، سیدبشیر. (1398). "امکان‌سنجی استفاده از روش تأمین مالی جمعی تولیدات نمایشی سازمان صدا و سیما"، مجله جهانی رسانه، دوره 14، شماره 2، صص. 106-130.
صلواتیان، سیاوش. و محسنی، مهدی. (1394). "مطالعه‌ی تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا"، مجله رسانه، صص. 48-72.
صنایعی، علی.، انصاری، آذرنوش عباس‎پور، فردوس. (1397). "تحلیل تأثیر شواهد برند و آوازه برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان به استفاده از مراکز درمانی با نقش میانجی تصویر برند (مطالعه موردی: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی منتخب شهر اصفهان"، مدیریت بازرگانی، دوره 10، شماره 3، صص. 509-528.
فعله‌گری، سهیل. و ذکی‌پور، مهدی. (1397). "بررسی نقش رسانه‌های بازاریابی اجتماعی بر جذب سرمایه مشتری (بانک تجارت تهران)"، نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نطنز.
محصل افشاری، سمیه. و موسی‌زاده، اصغر. (1396). "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برجذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری شهرداری تبریز"، اولین کنگره بین‌المللی پژوهش‌های علوم میان رشته‌ای در شهرسازی و معماری.
مرادی، مهدی. و مرندی، زکیه. (1397). "بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی"، نشریه رسانه، دوره 29، شماره 4، صص. 113-129.
نورسینا، مهدی، فلاح، علی. و غفوری، حمید. (1394). "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر برجذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی"، کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.
همتی، احمد. (1391). "تعیین ارجحیت روش‌های تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی فازی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، تهران: دانشگاه امیر کبیر.
Ahmad, M., Ahmad, M.A. (2019). “A Study of Customer Orientation and Customer Commitment in the Food Sector of Pakistan”, Lahore Journal of Business, Vol. 8(2), PP. 1-32.‏
Ali, R.S. (2016). “Investment Promotion in Egypt: Institutional analysis of the general authority for investment and free zones”,
Aman, H., Kasuga, N. & Moriyasu, H. (2018). “Mass media effects on trading activities: television broadcasting evidence from Japan”, Applied Economics, Vol. 50(42), PP. 4522-4539.
Armando, A. (2016). “Televisi Indonesia di bawahKapitalisme Global”, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Ballentine, K.L., Goodkind, S. & Shook, J. (2020). “From scarcity to investment: The range of strategies used by low-income parents with “good” low-wage jobs”, Families in Society, Vol. 101(3), PP. 260-274.
Bernritter, S.F., Van Ooijen, I. & Müller, B.C. (2017). “Self-persuasion as marketing technique: the role of consumers’ involvement”, European Journal of Marketing, Vol. 51(5/6), PP. 1075-1090.
Competition Authority, A. (2020). “The Australian Competition Authority continues its investigation into a 19.9% stake airline acquisition and highlights the increased concerns that smaller airlines face due to COVID-19 (Qantas/Alliance Airlines)”, e-Competitions Bulletin.
CPB. (2012). “Alternative Sources of Funding for Public Broadcasting Stations”.
Croucher, S.M. (2011). “Social Networking and Cultural Adaptation: A Theoretical Model”, Journal of International and Intercultural Communication, Vol. 4(4), PP. 264-259.
Dhaliwal, J.S. & Dhillon, J.S. (2019). “Profit based unit commitment using memetic binary differential evolution algorithm”, Applied Soft Computing, Vol. 81.
Elaoud, A. & Jarboui, A. (2017) “Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency”, Research in International Business and Finance, Vol. 42(3), PP. 616-629.
Ebelebe, U.B. (2017). “Reinventing Nollywood: The impact of online funding and distribution on Nigerian cinema”, Convergence, Vol. 25(3), PP. 466-478.
Geddes, A., Schmid, N., Schmidt, T.S. & Steffen, B. (2020). “The politics of climate finance: Consensus and partisanship in designing green state investment banks in the United Kingdom and Australia”, Energy Research & Social Science, Vol. 69.
Garcia Lara, J.M., & Garcia Osma, B. (2010). “Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency”, www.ssrn.com.
Jechoutek, K.G. & Lamech, R. (2018). “Private power Financing: from project finance to corporate finance, public policy for private sector”, World Bank Group, No. 56. Washington DC.
Lyon, T.P. & Montgomery, A.W. (2013). “Tweetjacked: The Impact of Social Media on Corporate Greenwash”, Journal of Business Ethics, Vol. 118(4), PP. 747-757.
Makarius, E.E. (2016). “Edutainment: Using Technology to Enhance the Management Learner Experience”, Management Teaching Review, Vol. 2(1), PP. 17-25.
Mazodier, M. & Quester, P. (2014). “The role of sponsorship fit for changing brand affect: A latent growth modeling approach”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 31(1), PP. 16-29.
Nandi, A. & Kamboj, V.K. (2020). “A New Solution to Profit Based Unit Commitment Problem Considering PEVs/BEVs and Renewable Energy Sources”, In E3S Web of Conferences, Vol. 184, PP. 1-8.
Raats, T. & Donders, K. (2017). “Public service media and partnerships: Analysis of policies and strategies in Flanders”, Public service media renewal: Adaption to digital network challenges, PP. 39-60.
Sanityastuti, M.S. (2007). “Membaca" Televisi Indonesia, Sebuah Upaya Menyikapi Tayangan Televisi”, Jurnal Komunikasi, Vol. 2(1), PP. 189-200.
Sharma, S. & Sharma, P. (2016). “A Study on the Impact of Marketing Strategies on Customer’s Preferences of Investments with the Banks in Indore City”, International Journal of Latest Technology in Engineerin, Vol. 5(12), PP. 2278-2540.
Wiley, J. (2017). “China’s Mobile Economy”, Convergence Journal, Vol. 25(3), PP. 1-1