طراحی الگوی تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله طراحی الگوی تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه است. روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی عوامل موثر بر تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه خبرگان در حوزه بازاریابی و بازرگانی و همچنین رسانه های اجتماعی و سازمانی بودند تا اشباع نظری 11 مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان در سال 1399 به صورت مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شده و برای تعیین وضعیت موجود ابعاد از آزمون تی تک نمونه و برای طراحی الگو از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختار یافته 6 بعد و 27 مولفه استخراج گردید. در نهایت پرسشنامه رسانه های سازمانی با 27 مولفه به صورت محقق ساخته و پرسشنامه های دلبستگی با 3 بعد و تعهد نیز با 3 بعد به صورت استاندارد طراحی گردید و بر روی 411 نفر از کارکنان بانک سپه شهر تهران به منظور بررسی وضعیت موجود و ارائه الگو اجرا گردید. نتایج نشان داد که رسانه های سازمانی بر تعهد سازمانی باضریب 0.704 بیشترین تاثیر و دلبستگی با 0.697 کمترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


 
Salavatian, S., Godarzi, G. & Torshizi, E. (2021). “Talent Management in Media: Talent Motivational Factors to Work at IRIB”, The Journal of Productivity Management, Vol. 15,(57), PP. 204-227. [In Persian]
Dorostkar, E., Yaghoubipoor, A. & Montazeri, M. (2021). “Identifying the Mental Pattern of Customers towards the Brand of Iran Melli Bank”, Quarterly Journal of Brand Management, Vol. 8(1), PP. 233-272. [In Persian]
Soheili, F. & Malekian, N. (2020). “The study mental health in the type of virtual communication and providing a model for social network users”, New Media Studies, Vol. 6(23), PP.169-203. [In Persian]
Shafeian, N., Aghaei, M., gharibnavaz, N. & Banimahd, B. (2020). “Designing and Explaining Local Digital Marketing Model in the Iranian Banking System”, Quarterly Journal of Brand Management, Vol. 7(3), PP. 15-53. [In Persian]
Gribas, J., DiSanza, J.R., Hartman, K.L., Carr, D.J. & Legge, N.J. (2021). “Exploring the effectiveness of image repair tactics: comparison of US and Middle Eastern audiences”, Communication Research Reports, Vol. 38(3), P. 150-160.
Sung, K.H. & Kim, S. (2021). “Do organizational personification and personality matter? The effect of interaction and conversational tone on relationship quality in social media”, International Journal of Business Communication, Vol. 58(4), PP. 582-606.
Marchand, A., Hennig-Thurau, T. & Flemming, J. (2021). “Social media resources and capabilities as strategic determinants of social media performance”, International Journal of Research in Marketing, Vol.. 38(3), PP. 549-71.
Nouri, M., Shah hoseini, M., Shami zanjani, M. & Abedin, B. (2019). “Designing a Conceptual Framework for Leading Digital Transformation in Iranian Companies”, Journal of Management and Planning In Educational System, Vol. 12(2), PP. 211-242. [In Persian]
Fahim, I., Purslemi, M., Hosseinzadeh, A. & Ghasemi Namaghi, M. (2020). “Designing a Social Branding Model of the Banking Industry in Social Networks”, Quarterly Journal of Brand Management, Vol. 7(3), PP. 171-226. [In Persian]
Bigdeli, A., abdalvand, M., Heidarzadeh, K. & Khounsiavash, M. (2021). “Presenting an Interpretive Structural Modeling based on Corporate Social Responsibility Branding in Iran Banking Industry”, Quarterly Journal of Brand Management, Vol. 7(4), PP. 181-230.
King, B.G. & Carberry, E.J. (2020). “Movements, societal crisis, and organizational theory”, Journal of Management Studies, Vol. 57(8), PP. 1741-1745.
Abdi, J., Savadkohi, M. & Arabi, N. (2021). “Investigating the effect of perceived quality, brand attachment and customer trust on customer loyalty”, Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, Vol. 5(70), PP. 23-34. [In Persian]
Ortega-Gutiérrez, J., Cepeda-Carrión, I. & Alves, H. (2021). “The role of absorptive capacity and organizational unlearning in the link between social media and service dominant orientation”, Journal of Knowledge Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
Akbari, P., khastar, H., Vakili, Y. & Shahriari, S.A. (2020). “A Conceptualization of Employee Engagement Based on Gamification. Quarterly Journal of Public Organzations Management, Vol. 8(3), PP. 109-136. [In Persian]
Mazhari, Z., Ezati, N. & Jafari Baghney, P. (2021). “Provide a model of the impact of love for the brand, packaging and price on the intention to repurchase customers from the sportswear industry”, Journal of Accounting and Management Vision, Vol, 4(43), PP. 1-15. [In Persian]
 
 
Goslshaeian, S., Sadat, M. & Seyyedi, M. (2020). “Investigating the effect of social pressures, commitment and personality traits on the judgment of auditors”, Journal of Accounting and Management Vision, Vol. 3(23), PP. 99-117. [In Persian]
Aikawa, L., Jeppesen, S. & Media Action Research Group. (2020). “Indymedia legacies in Brazil and Spain: the integration of technopolitical and intersectional media practices”, Media, Culture & Society, Vol. 42(6), PP. 1044-1051.
Marchand, A., Hennig-Thurau, T. & Flemming, J. (2021). “Social media resources and capabilities as strategic determinants of social media performance”, International Journal of Research in