الگوی ارتباطات رسانه ای برای ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان و بهبود و توسعه کشاورزی (مورد مطالعه :رسانه های ترویجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سیدمحمدموسوی دانشجوی دکتری رشتۀ علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلا می اصفهان، واحد خوراسگان، ایران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده مدیریت و کسب و کار واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار،گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاداسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی ارتباطات رسانه ای برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی رسانه ای است. پژوهش کیفی، به روش گراندد تئوری از طریق مصاحبه ها و رسیدن به حد اشباع با صاحب نظران گزینش شده در نمونة نظری بود. جمع آوری اطلاعات بوسیله مصاحبه های عمیق نیمـه سـاختار یافتـه صورت پذیرفت و فرآیند تفسیر و تحلیل مصاحبه ها با توجه به روش کدگذاری استراوس و کوربین انجام گردید بدین منظور ازروش نظریه برخاسته از داده ها شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استراوس و کوربین استفاده شد. 45مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با نمونه گیری نظری با کارشناسان مرتبط انجام گرفت و به منظور ارزیابی اعتبار الگوی تدوین شده است و به 10 تن از اساتید به طور مجزا، ارائه و نظرات آنها جهت اصلاح و تعدیل اخذ شد. پدیده اصلی تحقیق؛بهره برداری رسانه ای برای توسعه وبهبود کشاورزی انتخاب شد. شرایط علی خشکسالی وکم آبی، فقدان خبرگی، عدم تعهد درمسئولیت، فقدان تعامل، توانمند نبودن افکار عمومی، عدم اعتماد، محتوای نامناسب رسانه ای، پنهان کاری و دروازه بانی سلیقه ای ، سیاست گذاری نامناسب رسانه ای، توان ارتباطی پایین، وجود نارضایتی اجتماعی شناسایی شد و عوامل مداخلگر مباحث فیلترینگ و عدم دسترسی آزاد به برخی رسانه ها از جمله تلگرام وفیس بوک ،عدم پیشرفت اصلاح گری در فرایند مخاصمه طرف های گفت و گو ، سواستفاده مالی قشری خاص و فقدان انجمن ملی خبرنگاران فعال حوزه کشاورزی و تنوع مخاطبان کشاورزی و تنوع مخاطبان رسانه ای کشاورزی .

کلیدواژه‌ها


 
محبوبی و ایزدپناه، (1388). "ادراک مروجان کشاورزی نسبت به اثر بخشی روش‌های آموزشی انبوهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار، مورد: استان گلستان"، نشریه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 2.
کریمی، سهیلا. (1394). "نقش رسانه‌ها در توسعه و پیشرفت صنعت کشاورزی"، همایش ملی بحران کم آبی و راه‌های. برونرفت، همدان، https://civilica.com/doc/730683
- کریمی گوغری، حمید. (2013). "تحلیل شبکه اجتماعی رویکردی نوین در تبیین نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرا: مورد مطالعه استان کرمان"، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2، شماره، 49، صص. 311-329.
مدنی. (2014). "مقالات تریبون بحث غذا و تغذیه"، تغذیه و توسعه پایدار
http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2715-fa.pdf
قاسمی، مهدی. (2012). "بررسی مبانی نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نظام اقتصاد اسلام در مورد حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست فصلنامه اقتصاد کشاورزی.
گیدنز، ‎آ. (1396). "جامعه‌شناسی"، ‎ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
صبوری، احمد. (2012). "مدیریت و برنامه‌ریزی ماندگاری جمعیت در سکونت‌گاه‌های روستایی شهرستان گرمسار با تأکید بر متغیرهای جغرافیایی- اقتصادی (گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی"، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی سال 13، شماره 3.
مهدوی، س. و وزیری، ر. (1389). "بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر نگرش محیط‌زیستی دانشجویان علوم و تحقیقات در سال 1388"، پژوهش اجتماعی، دوره، 3(7)، صص. 19-45.
آذری، غ. (1387). "مقدمه‌ای بر اصول علمی آموزشی رسانه‌ها"، فصلنامه‌ی. پژوهش و سنجش، شماره، 16.
آزادخانی، پ.، سادات‌نژاد، م. و شرفخانی، ج. (1397). "بررسی آموزش‌های زیست‌محیطی در رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست در بین دانش‌آموزان دخترانه شهر ایلام"، فصلنامه انسان و محیط‌زیست، دوره 16(1)، صص. 139-153.
ایران‌نژاد پاریزی، م. (1386). "منابع طبیعی تجدیدپذیر"، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری شقایق روستا.
پویان، ج. و قائمی‌منش، ف. (1393). "بررسی نقش رسانه‌های محیطی در هنر گرافیک در حفاظت از محیط‌زیست"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان.
نظریه اسلاتر. (2007). "به عنوان یک تئوری خوب ذکر شده در مطالعات کتاب شناختی برایان و میران (2004)، پاتر (2012) و پاتر و ریدل جدول نظریه‌های تأثیر رسانه‌ها در ادوار مختلف.
توکل‌نیا، م. و اکبریان، م. (1393). "جهانی شدن فرصت یا تهدید برای محیط‌زیست، دوره، 2(5)، صص. 97-120.
جمشیدی، ع. و امینی، ا. (1391). "ارزیابی عوامل مؤثر بر تخریب مراتع از نظر کارشناسان اداره منابع طبیعی در استان ایلام"، نشریه حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، دوره 1، شماره 4، صص. 41-67.
حمیدیان، ع. (1390). "لزوم توجه به فرهنگ زیست‌محیطی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)"، نخستین همایش باغ گیاه‌شناسی ملی، ایران، تهران.
خواستار، ح. (1389). "بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی ملی در زمینه علم و فناوری برای تحقق اهداف چشم‌انداز"، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
دبیری، ف. و واحد ناوان، ع. (1391). "رسانه‌ها و توسعه حقوق محیط‌زیست"، مطالعات رسانه‌ای، شماره 13، صص. 165-182.
دهشیری، م. (1388). "بررسی تأثیرات رسانه بر فرهنگ‌سازی، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 2(4(پیاپی 8)، صص. 179-208.
علی‌دخت مازافای، حسن.، یوسف‌زاده، محمد.، بابایی، سعید. و درگاهی، محمد. (1394). "نقش رسانه‌ها در فرایند یاددهی و یادگیری"، اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ایران، تهران،
https://civilica.com/doc/463671
ربانی، ع. و ماهر، ز. (1391). "علم و فرهنگ: تأملی بر مهم‌ترین تحلیل‌های فرهنگی در جامعه‌شناسی علم و فناوری"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره، 5(1)، صص. 63-89.
رشیدی، ع. (1390). "بررسی نقش رسانه‌ها در حفاظت از محیط‌زیست و تأثیر آن‌ها در رفتار مردم و مدیران از منظر شکل‌گیری فرهنگ مصرف"، ماهنامه مهندسی فرهنگی، دوره 5 (55 و 56)، صص. 31-43.
رضایی، م.، شیری، م.، سرمدی، م. و لاریجانی، م. (1397). "بررسی تأثیر برنامه‌های محیط‌زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط‌زیستی دانشجویان"، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره 20(2)، صص. 206-214.
شبیری، م.، فرج‌اللهی، م.، کوهی‌اقدم، ا. و میبدی، ح. (1392). "رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی با تأکید بر تلویزیون با ارتقای سطح سواد زیست‌محیطی معلمان"، فصلنامه فناوری، اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره 4(1)، صص. 23-40.
صالحی، ص. و پازکی‌نژاد، ز. (1393). "محیط‌زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران"، مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره 2(4)، صص. 199-221.
صالحی، صادق. (1389). "دانش زیست‌محیطی، رفتار زیست‌محیطی و تحصیلات"، فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 3 و 4، صص. 201-220.
عبدی، ز. (1393). "نقش و کارکرد رسانه‌های جمعی در طرح مسائل زیست‌محیطی"، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 14(55)، صص. 315-350.
مک کوایل، د. (1389). "مخاطب شناسی"، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
ملکی، ط.، تاجری مقدم، م. و یادآور، ح. (1396). "بررسی تحلیلی جایگاه منابع طبیعی و محیط‌زیست در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"، نشریه، روستا و توسعه، شماره 1.
Bryant, A. & Chamaz, K. (2007). “Grounded theory”,London: Sage Publication Ltv.
Boykoff, B., Maxwell, T. & Roberts, T.J. (2008). “Media Coverage of Climate Change: Current Trends, Strengths, Weaknesses,” Human Development Occasional Papers (1992-2007) HDOCPA-2008-03, Human Development Report Office (HDRO), United Nations Development Programme (UNDP).
Budak, D. (2005). “Behavior & Attitude of Student toward Environmental Issues at Faculty of Agricultural, Turkey”, Jurnal of Applied Sciences, Vol. 5(7), PP. 1224-1227.
Chan.S, C. & Wong, Z. (1999). “Reexamining the theory of planned behavior in understanding wastepaper recycling”, Environment and Behavior, Vol. 31(5), PP. 587-612.
Castells, M. (2006). “The Network Society: From Knowledge to Policy. Washington, DC”, Center for Transatlantic Relations, P. 34.
Cox, R. (2010). “Nature's “crisis disciplines”: Does environmental communication have an ethical duty?”, Environmental Communication, 1.1.
De Leo1, F., Gravili1, G. & Paolo, P. (2016). “Social Media and Environmental Sustainability: An Overview of European Countries”, International Journal of Business and Management, Vol. 11(6), P. 1. Duailibi, M. (2009). “Ecological literacy: What are we talking about?”, Convergence, (4), 3968-65.
Ganoulis, J., (2004). “European Networking for Education and Training in Water Engineering and Science: Use of New Information and Communication Technologies”, European Water, Vol. 7/8, PP. 17-23.
Getchell, M.C. & Sellnow, T.L. (2016). “A Network analysis of official Twitter account during the west Virginia water crisis”, Computer in Humans Behavior, Vol. 54, PP. 597-606.
Hamid, S., Ijab, M., Sulaiman, H., Anwar, R. & Norman, A. (2017). “Social media for environmental sustainability awareness in higher education”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 18(4), PP. 474-491.
Hansen, A. (2011). “Communication, media and environment: Towards reconnecting research on the production, content and social implications of environmental communication”, International Communication Gazette, Vol. 73(1-2), PP. 7-25.
Hywel, T.P., Williams, M., James, R., Kurz, T. & et al. (2015). “Network analysis reveals open forums and echo chambers in social media discussions of climate change”, Global Environmental Change, Vol. 32, PP. 126-138.
Isaac-Márquez, R., Salavarría García, O., Eastmond Spencer, A., Ayala Arcipreste, M., & et all. (2011). “Environmental culture in high-school students. Case study of environmental education at the high-school level in campeche”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 13(2), PP. 1-17.
Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). “Users of the world, unit, the challenges and opportunities of social media”, Business Horizons, Vol. 53(1), PP. 59-68.
Kapoor, N. (2011). “Role of mass media in promotion of environmental awareness along with skill development among the rural people of Shringverpur, Allahabad district, India”, In International Conference on Chemical, Biological and Environment Sciences (ICCEBS›2011) (PP. 268-264).
Oliver, H.T., Alexei, A.A. & et al. (2008). “Pseudogene-derived small interfering RNAs regulate gene expression in mouse oocytes”, Nature, Vol. 15, PP. 534-538.
Norris, P. (2000). “The Internet in Europe: A New North-South Divide”, from the SAGE Social Science Collections, PP. 1-12.
Karahan, E. & Roehrig, G.H. (2015). “Constructing Media Artifacts in a Social Constructivist Environment to Enhance Students’ Environmental Awareness and Activism”, Journal of Science Education and Technology, Vol. 24(1), PP. 103-118. https://doi.org/10.1007/s10956-014-9525-5.
Katona, I., Lesko, G., Andrea, K. & Gyula, L. (2009). “Role of Media in Students› Life and Their Environmental Education: A Survey of Students Aged 13 to 17”, Journal of Teacher Education for Sustainability,Vol. 10, PP. 79-90.
Kolb, S.M. (2012). “Grounded Theory and the Constant Comparative Method: Valid Research Strategies for Educators”, Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, Vol. 3(1), PP. 83-86.