اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روش‎های تحقیق، آمار و اندازه‎گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)،

3 استاد، گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه تجارب زیسته 10 نفر از جوانان بزرگسال شهر تهران در استفاده از اینستاگرام بوده است. در این پژوهش پدیدارشناختی، بر بسترها و شرایط اثرگذار بر تجارب زیسته این کاربران تأکید شده است. علاوه بر این، موضوع ارزیابی این کاربران از پیامدهای استفاده از اینستاگرام، مورد توجه خاص بوده است. با نظر به پژوهش‎های انجام شده درباره اینستاگرام، می‎توان گفت دو موضوع دوم و سوم، یعنی شرایط اثرگذار و همچنین ارزیابی کاربران، در کم‌تر پژوهشی مورد توجه بوده است و به نظر می‎رسد این موضوعات اول بار در این پژوهش مطرح می‎شوند. نتایج به دست آمده از این تحقیق اکتشافی نشان داد که برای مشارکت‎کنندگان ما، اینستاگرام شیوه جدیدی از دیدن و دیده‎شدن را فراهم ساخته است. در تجربه آنان، اینستاگرام به معنای دسترس‎پذیرشدن تصویری آدم‎ها و تشدید ارتباطات است؛ امری که گویا موجب می‎شود تا تجربه‎ اینستاگرام چیزی متفاوت از تجربه دیگر شبکه‎های اجتماعی باشد. ارزیابی آنان از آثار و پیامدهای استفاده از این شبکه اجتماعی، آکنده از احساساتی دو‎گانه بود، تجاربی آمیخته‎ با احساسات مثبت و منفی نسبت به آثار استفاده از اینستاگرام، احساساتی که دامنه آن از خشنودی تا ناخشنودی در نوسان بود.

کلیدواژه‌ها


استراوس، انسلم، کوربین، جولیت. (1388). "مبانی پژوهش کیفی"، ترجمه ابراهیم افشار، تهران نشر نی.
اسمیت، دیوید وودراف. (1393). "هوسرل"، ترجمه سیدمحمدتقی شاکری، تهران انتشارات روزبهان.
امیرکافی، مهدی. و پاک‎سرشت، سلیمان. (1388). "حس اجتماعی مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‎های روش‎شناختی"، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 5، شماره 17.
اینترونا، لوکاس. (1395). "رویکردهای پدیدارشناسی به اخلاق و تکنولوژی اطلاعات"، ترجمه ابوالفضل توکلی شاندیز، تهران: نشر ققنوس.
حسنی، حسین. و کلانتری، عبدالحسین. (1396). "تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران اینستاگرام در ایران"، مطالعات فرهنگ - ارتباطات، دوره 5، شماره 40.
راودراد، اعظم. و گیشینیزجانی، گلناز. (1397). "گونه‎شناسی الگروهای باز - نمود بدن رسانه‎ای کاربران اینستاگرام"، مطالعات رسانه‎های نوین، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 4، شماره 16.
سالدنا، جانی. (1395). "راهنمای کدگذاری برای پژوهش‎گران کیفی. ترجمه عبداله گیویان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
راس، کارن، نایتینگل، ویرجینیا. (1395). "مخاطبان و رسانه‎ها، چشم‎اندازهای نوین"، ترجمه امیرعبدالرضا سپنجی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ریچاردز، بری. (1390). "جامعه بزرگ اتومبیل"، ترجمه حسین پاینده، مجله ارغنون، چاپ 3، شماره 20، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
سایت اقتصاد نیوز، بازنشانی (https://www.eghtesadnews.com) تاریخ بازیابی: 14 مهر 1398، ساعت 20:00.
قلی‎زاده، آذر. و زمانی، عباس. (1396). "مطالعه کیفی چالش‎های شبکه‎های اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران"، فصلنامه رسانه، دوره 28، شماره 106.
کاظمی‎پور، عبدالمحمد. (1388). "نسل ایکس"، بررسی جامعه‎شناختی نسل جوان ایران، تهران: نشر نی.
کرسول، جان. (1394). "پویش کیفی و طرح پژوهش"، ترجمه حسن دانایی‎فرد و حسین کاظمی، تهران انتشارات صفار.
کیان، مریم. و قلی‎پور، زهره. (1395). "آثار تربیتی شبکه‎های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان"، فصلنامه رسانه، دوره 28، شماره 3.
گیدنز، آنتونی، ساتن، فیلیپ. (1396). "جامعه‎شناسی"، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران نشر نی.
مش، گوستاو اس، تالمود، ایلان. (1393). "نوجوان دیجیتالی"، ترجمه اسماعیل سعدی‎پور، تهران انتشارات رشد.
نایار، پرامود کی. (1394). "درآمدی بر رسانه‎های نوین و فرهنگ مجازی"، ترجمه سعیدرضا عاملی و گودرز میرزایی، تهران مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما.
وبر، ماکس. (1394). "اقتصاد و جامعه"، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی‎نژاد و مصطفی عمادزاده، تهران: انتشارت سمت.
Alime Bilge GolGe. (2017). “Online peresentation of Self on Instagram: A case study of young practitioner in Turkey. A master thesis. Ankara University”, retrieved Jan, 2018, from: http://dspace.bilkent.edu.tr /bitstream/handle/ isAllowed.
Dion, Nicole Annette. (2016). “The effects of Instagram on Self-Esteem and Life Satisfaction”, Honors Theses, Retrieved Jan, 2018, from: http://digitalcommons.salemstate. edu/honors_theses/91.
Dongli, Aliexiei. & Seychell, Dylan. (2015). “The New Digital Native cutting the chord”, Springer Heidelberg New York Dordrecht London.
Golbeck, Jennifer. (2015). “Introduction to Social Media Investigation”, Syngerss is an imprint of Elsevier 225 wyman street. USA.
Hennink, Monique. Hutter, Inge. & Bailey, Ajay. (2011). “Qualitative Research Methods. First published”, SAGE published Ltd.
Kommers, Piet. (2012). “Social Networking for web-Based Communities”, Curtin University. Perth Western Australia. Retrieved Sept, 2019, from: https://www. researchgate.net/publication/262401330
Kaplan, M. Andereas, Haenlein, Michael. (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media”, Kelley school of Business. Indiana University. Retrieved Jan, 2018, from: www.elsevier.com/locate/bushor.
LIN, Si. (2012). “Instant messaging on Interpersonal Relationship: How it brings intimacy and negative feelings?”, Master of science in New Media, The Chinese university of Hong Kong, Retrieved Aug, 2016.
Moustakas, C. (1994). “Phenomenological research method”, retrieved Jan, 2018, from: http://www.psyking.net/HTMLobj.
Nicole, Annette Dion. (2016). “The Efect of Instagram on Self – Esteem and Life Satisfaction”, Salma state university. Retrieved Jan, 2018, from: http:// digitalcommuncations. Salmastate.edu/honors_theses.
Patton, Michael Quinn. (2015). “Qualitative Research & Evaluation Methods”, Sage Punlication, P. 115.
Ting ting, Cheung. (2014). “A study of Motives, Usage, Self- presentation and Number of Followers on Instagram”, retrieved Sep, 2019, from: sweb.cityu.edu. Hk/download/RS/E-Journal/Vol3/journal1.