ارائه راهبردهای پوشش خبری آسیب‌های اجتماعی برای رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 استادیار، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران،

3 استادیار، گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

آسیب‌های اجتماعی مانند زخمی همیشه تازه بر پیکره نظام اجتماعی کشور نمایان و گریبان‌گیر افراد بسیاری است. ماهیت پیچیده و چندعاملی آسیب‌های اجتماعی، ضرورت مواجهه تخصصی با این موضوعات را دوچندان می‌کند. چه‌بسا فقدان استانداردها و نقشه راهی روشن برای انعکاس اخبار آسیب‌هایی چون اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی، شدت و جهت آسیب‌ها را نیز دستخوش عوامل مخرب جدید کند. موضوع ارائه راهبردهای پوشش خبری آسیب‌های اجتماعی برای رسانه ملی نیز از همین حیث اهمیت دارد تا بتواند بر ارتقای استانداردهای تهیه اخبار مربوط اثرگذار باشد. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه اسناد کتابخانه‌ای و تکنیک مصاحبه عمیق با خبرگان انجام و برای تجزیه‌وتحلیل از روش سوات استفاده شد. پس از کدگذاری داده‌ها، در یک دسته‌بندی کلی 12 نقطه قوت، 45 نقطه ضعف، 10 فرصت بیرونی و 29 تهدید خارجی استخراج شدند و در ماتریس سوات قرار گرفتند. پس از انجام محاسبات سوات، امتیاز نهایی حاصله نشان داد که موقعیت فعلی پوشش خبری آسیب‌های اجتماعی در نقطه استراتژیک WT قرار دارد و حاکی از آن است که سازمان صداوسیما با تهدیدهای عمده محیطی روبه‌رو است و منابع آن نیز ضعیف‌اند. بنابراین لازم است سازمان صداوسیما با اتخاذ راهبردهای تدافعی، به سمت کاهش ضعف‌ها و احتراز از تهدیدهای خارجی حرکت کند تا بتواند در بازگشت اعتماد مخاطب و افزایش اثرگذاری اخبار خود نقش ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


برایسون، ام. جان. (1384). "برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی (عباس منوریان، مترجم). تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، چاپ چهارم.
توسلی، غلام عباس. (1369). "نظریه‌های جامعه شناسی"، تهران: انتشارات سمت.
زابلی‌زاده، اردشیر. (1393). "جنگ روایت‌ها (در گفتمان رسانه‌های رقیب)"، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
زاهدی‌اصل، محمد. (1397). "آسیب‌های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی"، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ سوم.
امرودی، میثم. (1396). "پایش و بازخوانی آسیب‌های اجتماعی در مجموعه مقالات درآمدی بر آسیب‌شناسی اجتماعی (علی زرودی گردآورنده)"، تهران: انتشارات دانشگاه امام‌صادق (ع).
سلطانی‌فر، محمد. و هاشمی، شهناز. (1382). "پوشش خبری"، تهران: انتشارات سیمای شرق.
شریف‌زادگان، محمدحسین. و ملک‌پور اصل، بهزاد. (1392). "مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی سوات در برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه منطقه‌ای تجربه کشورهای اسکاندیناوی و یک تجربه از ایران"، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
صفاری‌نیا، مجید. (1397). "آسیب‌شناسی اجتماعی"، تهران: نشر ارسباران.
عباسی، حجت‌اله. (1388). "خبر تلویزیونی"، تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
عبداللهی، محمد. (1390). "آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران"، تهران: نشر آگه.
علوی‌وفا، سعید. (1396). "چالش‌ها و موضوعات راهبردی رسانه ملی در افق 1404"، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های ارتباطی، دوره 24، شماره 1، صص. 31-64.
فرجی‌ها، محمد. (1385). "بازتاب رسانه‌ای جرم"، فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 6، شماره 22، صص. 57-86.
موسوی‌چلک، حسن.، سام آرام، عزت‌اله. و حسینی، سیداحمد. (1397). "سیاست‌های اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در ایران"، فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 18، شماره 70، صص. 77-104.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1389). "نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی"، تهران: انتشارات همشهری.
نصرالهی، اکبر. (1396). "راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها"، تهران: انتشارات خبرگزاری فارس، چاپ دوم.
نقبایی لنگرودی، سیدرضا. (1391). "دائره‌المعارف واژگانی ارتباطات"، تهران: انتشارات آوینا، چاپ اول.
Nair, Pradeep. (2019). “Child Sexual Abuse and Media: Coverage, Representation and Advocacy”, sage journals, Vol. 6(1), PP. 38-45.
Rachel, best. (2010). “Situation or Social Problem: The Infuence of Events on Media Coverage”, London: Oxford University Press.
Whitley, Rob. & Carmichael, Victoria. (2019). “Media coverage of Robin Williams’ suicide in the United States: A contributor to contagion?”, US: journal. Pone (https://doi.org/10.1371/journal.pone. 0216543)