تدوین الگوی بومی ساختاری - تفسیری شیوه‌های اقناعی به کار رفته در پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات شورای شهر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم ارتباطات، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

رفتار کاندیدها و استراتژی‌های انتخاباتی، تمایل وسیع به انتخاب شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک اولویت اقناعی برای شهروندان ایجاد نموده است، تا از این طریق بتوانند آرای بیشتری را کسب نمایند. این مقاله تلاش دارد تا ابعاد وسیع‌تری از استراتژی‌های رفتاری و انگیزشی لازم را درک نمآید و از این طریق بتواند راهکارهای انتخاباتی بهتری را پیشنهاد دهد. داده‌ها با استفاده از تکیک مدل‌سازی معادلات تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد حل مسائل ترافیک، وحدیت رویه در شهر، رسیدگی به مشکلات، دستیابی به اهداف منفعت طلبانه و حل مشکلات زیستی در سطح اول اهمیت برای اقناع قرار دارندو تغییر مدیریت شهری، سلامت و بهداشت و رونق اقتصادی در سطح بعدی اهمیت قرار دارند و سطح بعدی شامل: توسعه فرهنگی، تحریک حس یکپارچگی، تبلیغ، ایجاد شور و هیجان، امور خیریه، اعتلای اجتماعی شهر، اعتقادات مذهبی بیشتر، اصلاح رفتارهای جمعی و آموزش و رشد فرهنگی قرار دارد و در نهایت رشد نهادها که در آخرین سطح اولویت افراد قرار گرفته است. و نتایج حاصله درنقش داشتن شیوه‌های اقناعی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار رأی‌دهی صحه می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


افخمی، ح،ع. و دشتگلی، م. (1396). "تحلیل گفتمان انتقادی فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای پیروز کارزارهای انتخاباتی بررسی موردی دوره‌های هفتم و نهم انتخابات ریاست جمهوری ایران"، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 13، شماره 49، صص. 105-127.
بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1399) "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"، نشر اگه.
پیشگاهی‌فرد، ز.، حسینی، س.م. و حسینی، س.ع. (1394). "تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی"، دوره 47، شماره 1، صص. 1-20.
جوادی نوبندگانی، م.ج. و عقیلی، س.و. (1395). "بررسی تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری دهم و ارائه یک مدل بومی تبلیغاتی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران" دوره 8، شماره 3، صص. 115-129.
دهقان، ع.ر. و طاهری، آ. (1394). "معرفی و ارزیابی مدل اقناعی احتمال موشکافی"، فصلنامه وسایل ارتباط جمعی "رسانه"، دوره 25، شماره 2، صص. 5-30.
روشندل‌اربطانی، ط. (1395). "تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری‌برند‌ (مطالعه موردی: برند لپ‌تاپ)"، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بازرگانی، دوره 8(3)، صص. 587-606.
زارع‌زاده، ر. (1396). "تبیین رفتار رأی‌دهی مردم تهران در انتخابات‌های اخیر (با تأکید بر انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی)"، فصلنامه علوم سیاسی، دوره 20، شماره 80، صص. 149-176.
کاظمی، ف. و ارمغانی، م. (1396). "بررسی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر فنون اقناع"، دو ماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی، دوره 8، شماره 7(42)، صص. 391-427.
عقیلی، س.، روشندل اربطانی، ط. و فرجیان، م،م. (1396). "تأثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل"، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 13، شماره 49، صص. 130-160.
مهدی‌زاده طالشی، س.م.، خالدیان، ا. و فردوسی، م. (1396). "نقش نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رأی‌دهندگان"، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، دوره 3، شماره 10، صص. 1-39.
یزدان‌پناه درو، ک.، غلامی، م.، فریدونیان، ز. و جعفری، م. (1396). "بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در ایران"، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره 9، شماره 2، صص. 313-291.
Adrian, A. (2008). “No One Knows You Are a Dog: Identity and Reputation in Virtual Words”, Computer Law and Security Report, Vol. 24. PP. 366-374.
Barnidge, M., Homero Gil de, Z. & Trevor, D. (2017) “Second Screening and Political Persuasion on Social Media”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 61(2), PP. 309-331, DOI: 10.1080/08838151.2017. 1309416.
Boyd, D.M. & Ellison, N.B. (2007). “Social network sites: definition, history, and scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13(1), PP. 210-230.
Brian, E.W., Alberto, A.A. &, Homero Gil de, Z. (2016). “Online Influence? Social Media Use, Opinion Leadership, and Political Persuasion”, International Journal of Public Opinion Research, Vol. 29(2), PP. 214-239, doi:10.1093/ijpor/edv050.
McAllister, I. & Muller, D. (2018). “Early voting, election campaigning and party advantage in Australia”, Electoral Studies, Vol. 52, PP. 103-110.
Hill, S.J. (2018). “Changing votes or changing voters? How candidates and election context swing voters and mobilize the base”, Electoral Studies, Vol. 48, PP. 131-148