مطالعه ابعاد زیست مجازی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ تحلیل دسترسی، نگرش به رسانه‌های اجتماعی، یادگیری و تعاملات آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم ارتباطات،‌ دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکتری علوم ارتباطات،‌ دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات،‌ دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

کودکان و نوجوانان 12 تا 18 ساله، به عنوان نسلی با بیشترین استفاده از اینترنت شناخته شده‌اند. پژوهش حاضر با روش پیمایشی ابعاد مختلف زیست مجازی (تحلیل دسترسی آنلاین، نگرش به رسانه‌های اجتماعی، نگرش به یادگیری در رسانه‌های اجتماعی، الگوی تعاملات آنلاین) دانش‌آموزان سه ساله اول و دوم دبیرستان (گروه سنی 12 تا 18 سال) و رابطه آن‌ها باهم را کرده است. نمونه آماری مورد بررسی 1200 نفر است و روایی پرسش‌نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 0.86 تأیید شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که میانگین پاسخ‌گویان در هر کدام از این شاخص‌ها بالاتر از میانگین جامعه است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد؛ دسترسی به رسانه‌های اجتماعی با الگوی تعاملات آنلاین و نگرش به یادگیری در فضای آنلاین در میان دانش‌آموزان سه ساله اول و دوم دبیرستان رابطه همبستگی مثبت دارد.
گرچه رابطه معنی‌داری بین نگرش به رسانه‌های اجتماعی با نگرش به یادگیری در فضای آنلاین و الگوی تعاملات آنلاین در میان دانش‌آموزان سه ساله اول و دوم دبیرستان مشاهده نشد، بین زیست مجازی دختران و پسران از حیث الگوی تعاملات آنلاین تفاوت معنادار مشاهده شده است

کلیدواژه‌ها


احمدی هدایت، حمید.، فرمهینی فراهانی، محسن. و ضرغامی همراه، سعید. (1398). "پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت"، مجله علوم تربیتی، دوره 26(1)، صص. 1-14.
افتاده، جواد. (1398). "رسانه‌های اجتماعی. مجله کتاب مهر، دوره 1، صص. 34-47.
خلیفه، قدرت‌اله.، فردانش، هاشم.، حاتمی، جواد. و طلایی، ابراهیم. (1398). "طراحی و اعتباریابی الگوی تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری برخط"، مجله علوم تربیتی، دوره 26(2)، صص. 109-130.
سرمدی، محمدرضا.، زارع، آزاده.، صمدی، معصومه. و فرج‌اللهی، مهران. (1384). "بررسی چیستی و ابعاد شبکه‌های یادگیری در دیدگاه ایوان ایلیچ"، مجله علوم تربیتی، دوره 27(2)، صص. 117-136.
عقیلی، سیدوحید. و قاسم‌زاده عراقی، مرتضی. (1394). "رسانه‌های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش‌‌ها"، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 8(1)، صص. 21-36