الگوی تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس رفتارشناسی کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

بر اساس یافته‌های به دست آمده ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری افراد بر میزان توجه آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی تأثیرگذار است. لذا چنانچه بتوان متناسب با این ویژگی‌ها و تفاوت‌ها محتوا تولید نمود، می‌توان امیدوار بود تأثیر بیش‌تری بر آن‌ها گذاشته و زمینه شکوفایی آن‌ها را فراهم کرد. در این تحقیق به روش میکس متد(کمی-کیفی)، ضمن بررسی میزان و چگونگی حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی از طریق پرسش‌نامه و در عین حال با مصاحبه از صاحب‌نظران و روان‌شناسان و تحلیل آن‌ها به روش گرندد تئوری، الگوی تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی بر اساس رفتارشناسی کاربران ترسیم شده است. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش عبارتند از:
شبکه‌های اجتماعی واتساپ، تلگرام و اینستاگرام با 34، 26 و 22 درصد بیش‌ترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند. موضوعات اجتماعی، آموزشی و فرهنگی با 23، 19 و 15 درصد بیش‌ترین موضوعات مورد علاقه مخاطبین هستند. قالب محتوایی ویدئو با 39 درصد بیش‌تر از سایر قالب‌های محتوایی نظر مخاطبین را جلب می‌کند. الگوی تولید محتوا در تحقیق حاضر به شکل مدل پارادایمی نمایش داده شده است. در مدل پارادایمی ارتباط عواملی موجب به وجود آوردن پدیده محوری شده و برای آن پدیده راهبردهایی ارائه می‌شود که در نهایت اجرای آن‌ها پیامدهای مطلوبی را در پی خواهد داشت.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت با در نظر گرفتن ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی افراد می‌توان محتوای مناسب برای شبکه‌های اجتماعی تولید کرد و بدین وصف تأثیر بیش‌تری بر کاربران گذاشته و هدف‌مندی شبکه‌های اجتماعی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات