نقش سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در روابط خانوادگی (مطالعه موردی: مددجویان 14 تا 18 سال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در روابط خانوادگی بود که به روش توصیفی - همبستگی و طرح معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی فرزندان دختر و پسر 14 تا 18 سال مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران در سال 1401 می‌باشد. حجم نمونه مورد مطالعه 400 نفر از جامعه مذکور بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه‌ها بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر روابط خانوادگی تأثیر دارد. سواد رسانه‌ای بر روابط خانوادگی و همچنین بر سرمایه اجتماعی تأثیردارد و در نهایت نتایج پژوهش نشان داد، سرمایه اجتماعی در رابطه بین سواد رسانه‌ای و روابط خانوادگی تأثیر غیرمستقیم داشته است.

کلیدواژه‌ها