عوامل تأثیرگذار در جلب مشارکت شهروندان شهر تهران برای اهدای خون در سازمان انتقال خون ایران (با توجه به عملکرد روابط عمومی سازمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق عوامل تأثیرگذار در جلب مشارکت شهروندان شهر تهران برای اهدای خون در سازمان انتقال خون ایران (با توجه به عملکرد روابط عمومی سازمان) است. پژوهش حاضر از جمله تحقیقات کاربردی است و جزو پژوهش‌های پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان اهداکننده خون مراجعه‌کننده به مراکز اهدای خون در شهر تهران که بر اساس آمار به دست آمده (شرایط ویژه اهدای خون) حدود یک میلیون نفر را شامل می‌شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 383.8 پاسخ‌گو را شامل می‌شود و تعداد 400 پرسش‌نامه در پنج مرکز اهدای خون واقع در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شد. روایی ابزار گردآوری داده‌ها از نوع صوری و محتوایی و با بهره‌گیری از نظرات اساتید مورد بررسی قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ که برابر با 0.831 بوده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان‌گر این است که ارتباط مثبت و معناداری بین آگاهی از شرایط اهدای خون و مشارکت شهروندان و نگرش نسبت به اهدای خون و مشارکت و اعتماد اجتماعی و مشارکت و عملکرد کارکنان روابط عمومی از نظر کیفیت و کمیت با مشارکت شهروندان وجود دارد و در جلب و ارتقاء مشارکت شهروندان و پایداری مشارکت گروه هدف در طولانی‌مدت برای اهدای خون تأثیر مستقیم و قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها