بررسی موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه ارتباطات و مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم ارتباطات و مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از عوامل بسیار مؤثر در توسعه گردشگری، تبلیغ و اطلاع‌رسانی از طریق فضای مجازی است. شبکه‌های مجازی با داشتن نقش‌هایی چون فرهنگ‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی در توسعه صنعت گردشگری نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، هدف اصلی مقاله حاضر "بررسی موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی" است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای - کاربردی بوده و از حیث شیوه اجرا در زمره پژوهش‌های آمیخته اکتشافی قرار دارد که به جمع‌آوری، تحلیل و ترکیب داده‌های (کمی و کیفی) به منظور درک بهتر سؤال‌های تحقیق پرداخته است.
جامعه آماری این تحقیق را اساتید ارتباطات آگاه و فعال در حوزه گردشگری فضای مجازی، فعالان حوزه گردشگری فضای مجازی و دست‌اندرکاران تبلیغات گردشگری فضای مجازی، مدیران دفاتر خدمات خدمات گردشگری فعال در یکی از شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان IT و بازاریابی تشکیل می‌دهند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه و مصاحبه تخصصی نیز بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند است. با توجه به نتایج به دست آمده نبود قوانین و ضوابط مشخص در حوزه گردشگری، عدم حمایت دولت و نهادهای مرتبط و سوداگری و ورود غیرحرفه‌ای‌ها به این شغل، نبود اتحادیه، انجمن یا تشکل صنفی و نیز فقدان نهادهای آموزشی در این حوزه به عنوان مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها