واکاوی سواد رسانه‌ای و اثربخشی رشته‌ی تحصیلی، در راستای بهبود مدیریت و سیاست‌گذاری (دانشجویان علوم پزشکی، مهندسی و انسانی دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر که رسانه‌ها یکی از عوامل اصلی آموزش، هویت فرهنگی، کنترل و تغییر رفتار هستند، آگاهی از وضعیت سواد رسانه‌ای اقشار مختلف، بخصوص دانشجویان، جهت تقویت و ارتقا سواد رسانه‌ای و مدیریت و سیاستگذاری ضرروی می‌نماید. هدف اصلی، واکاوی اثربخشی رشته‌ی تحصیلی و بررسی وضعیت سواد رسانه‌ای (دانشجویان علوم پزشکی، مهندسی و انسانیِ دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه) است. بدین منظور 5 فرضیه تدوین شد؛ جامعه‌ی آماری شامل کل دانشجویان علوم پزشکی، مهندسی و انسانی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 98-99 است که 7142 نفر بودند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 365 نفر محاسبه شد. بنابراین با استفاده از روش پیمایش و نمونه گیری از نوع احتمالی طبقه ای، 365 پرسشنامه را تکمیل کردیم. که مهم‌ترین نتایج عبارتند از:
- اکثر دانشجویان این پژوهش دارای سواد رسانه‌ای متوسط می‌باشند.
- بین رشته‌ی تحصیلی دانشجویان و میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای رابطه معناداری وجود دارد.
- بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان برخورداری از مهارت‌های سواد رسانه‌ای رابطه معناداری وجود ندارد.
- بین رشته‌ی تحصیلی دانشجویان و میزان مهارت در آشنایی با زبان رسانه‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
می‌توان در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها، توانایی تحلیل و تفسیر و تفکر انتقادی را افزایش داد همانگونه که دانشجویان علوم انسانی در این زمینه آموزش غیررسانه‌ای بیشتر دیده‌اند و پیش‌زمینه و سواد رسانه‌ای نسبتا بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها