آثار و دستاوردهای فردی و اجتماعی حضور رسانه‌های خبری در جلسات دادرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران، (نویسنده مسئول)

2 دانشیار، گروه علوم ارتباطات، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30495/mediastudies.2023.69886.1486

چکیده

یکی از مهم‌ترین الزامات علنی بودن دادرسی‌ها به عنوان مؤلفه‌ای اساسی در جهت تحقق دادرسی منصفانه، حضور رسانه‌های خبری در جلسات دادگاه و انتشار جریان دادرسی توسط آن‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار و دستاوردهای فردی و اجتماعی حضور رسانه‌های خبری در جلسات دادرسی که به عنوان یکی از عناصر اصلی شفافیت فرایندی و تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی از سوی افکار عمومی شناخته می‌شود، انجام شده است و با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با تکنیک جمع‌آوری داده‌ها از طریق فیش‌برداری از آثار در دسترس پیرامون حوزه حقوق و رسانه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستند که اساساً چرا باید جلسات دادرسی به طور علنی و با حضور رسانه‌های خبری برگزار شود و در این بین، چه کسی است که از پوشش رسانه‌ای جلسات دادرسی منفعت می‌برد؟ یافته‌ها شامل شش مقوله: «شفافیت دادرسی و نظارت جامعه بر عملکرد دستگاه عدالت کیفری»، «ایجاد حس امنیت و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی»، «پیشگیری از وقوع جرم، به واسطه آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی مردم»، «رعایت حقوق دفاعی متهم و اعاده حیثیت از وی»، «ترغیب شهود و مطلعین در جهت ادای شهادت به حق و از روی قطع و یقین»، «تأثیر بر عملکرد قاضی و جلوگیری از فساد قضایی» بوده است. لذا این طور نتیجه‌گیری شده است که حضور رسانه‌های خبری در جلسات دادرسی به صورت توأمان، تضمین‌کننده حقوق فردی و تأمین‌کننده منافع جمعی می‌باشد

کلیدواژه‌ها