بررسی نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پیشبرد تبلیغات دهان به دهان الکترونیک مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30495/mediastudies.2023.74651.1534

چکیده

امروزه پذیرفتن تأثیرعمیق رسانه‌های اجتماعی در صنعت گردشگری سبب موفقیت بیش‌تر این صنعت در سراسرجهان شده است. شبکه‌های اجتماعی به واسطه تبلیغات دهان به دهان الکترونیک، در جذب گردشگران به مقصدهای گردشگری بسیار تأثیرگذارند. از این رو، هدف از این پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پیشبرد تبلیغات دهان به دهان الکترونیک مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان تهران) با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی می‌باشد. پژوهش توصیفی پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه ۵۳ نفر از گردشگران شهر تهران بودند،که به صورت غیر تصادفی انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها و سناریوهای جمع‌آوری شده از این مصاحبه با استفاده از تکنیک‌ نگاشت شناختی فازی تحلیل شد و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی طراحی شدند. نتایج نشان داد که در این راستا، عوامل متعددی دخیل هستند که از میان آن عوامل تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، درگیر کردن ذهن گردشگران و انتظارات گردشگران به ترتیب بیش‌ترین اهمیت را داشتند؛ زیرا این عوامل از مرکزیت بیش‌تری برخوردار بودند. در نهایت با استناد به نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر توسعه بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پیشبرد تبلیغات دهان به دهان الکترونیک مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان تهران) ارائه شد

کلیدواژه‌ها