بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات خانواده در مناطق روستایی شهرستان کاشمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت رسانه، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/mediastudies.2023.69345.1477

چکیده

باپدید آمدن شبکه‌های اجتماعی شکل جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت و روابط میان افراد با شکل سنتی آن تفاوت یافت. شبکه‌های اجتماعی تأثیر غیر قابل انکاری بر روابط اجتماعی برجای گذاشته و به یکی از پر طرف‌دارترین رسانه‌ها تبدیل شده است.
پژوهش حاضر، به تبیین جامعه شناختی تغییرات جاری درارتباطات خانواده مناطق روستایی شهرستان کاشمر با تکیه بر گرایش خانواده‌ها و زوجین به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس نظریه‌های گیدنز، هابرماس، کاستلز و اینگلهارت می‌پردازد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام شد، با کمک رویکردهای نظری درباره شبکه‌های اجتماعی و نیز پژوهش‌های موجود، ابعاد اصلی ارتباطات خانواده در شهرستان کاشمر شناسایی و شاخص‌هایی برای سنجش آن پیشنهاد شد. تعداد 386 نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ازبین خانواده‌های مناطق روستایی شهرستان کاشمر به تعداد (168664) انتخاب شدند. از طریق پرسش‌نامه هدایت شده، اطلاعات جمع‌آوری و با نرم‌افزار spss تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات خانواده در مؤلفه‌های ارتباط زوجین، کاهش اعتماد، کاهش صمیمیت و متزلزل شدن ارزش‌ها رابطه معنادار وجود دارد. و همچنین تحلیل رگرسیون نشانه آن است که ارتباطات خانواده و تغییرات آن بستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی دارد

کلیدواژه‌ها