تجارب کاربران زن از همذات‌پنداری با جراحی‌های زیبایی در محتواهای اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

2 دکتری مدیریت رسانه، مدیرگروه علوم ارتباطات، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران، (نویسنده مسئول)

10.30495/mediastudies.2023.74259.1531

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب کاربران زن از همذات‌پنداری با جراحی‌های زیبایی در محتواهای اینستاگرام انجام یافت. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. بدین منظور بر اساس روند تحقیقات کیفی و روش‌های انتخاب شده، از حوزه پژوهش که کلیه زنانی بودند که از طریق برنامه اینستاگرام عمل زیبایی یا جراحی زیبایی انجام دادند، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند ناهمگن تعدادی از آن‌ها به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. این تعداد 7 نفر بود که اطلاعات آن‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری و انجام مصاحبه‌ها تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. در ادامه یافته‌ها با به کار گیری روش 7 مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مجموع یافته‌های این پژوهش تعداد 186 جمله و عبارت مرتبط استخراج شد که بعد از حذف کد‌های تکراری تعداد 92 کد مفهومی به دست آمد. ابتدا کدها به مفاهیم ساده تبدیل شد و سپس در 9 دسته هم مفهوم و 2 گزاره اصلی دسته‌بندی گردید که این گزاره‌ها شامل، عوامل محیطی با 5 زیر مفهوم، عوامل زمینه‌ای با 4 زیر مفهوم بودند. یافته‌ها بیان‌گر این بود که زنانی که از طریق اینستاگرام عمل جراحی زیبایی انجام دادند تجارب موفق و ناموفق داشته‌اند که این تجارب ناشی از تحقیق و جست‌وجو در اینستاگرام، مشورت با دوستان و مشاوران کلینیک‌ها، نظارت خانواده‌ها و در نهایت نظرات شخصی خودشان بوده است و البته عوامل مؤثر بر آن وضعیت و نظرات خانواده، وضعیت اقتصادی و علاقه به تغییر اندام و مدرن بودن بودند

کلیدواژه‌ها