تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی موبایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه صنایع - فناوری اطلاعات، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه صنایع - صنایع، دانشگاه قم، قم ایران

10.30495/mediastudies.2023.54155.1314

چکیده

زمانی که تکنولوژی‌های بی‌سیم به خصوص تلفن‌های همراه با سرعت بالا معرفی شدند، بازار جهانی علاقه‌مند به استفاده از آن‌ها به عنوان ابزار بازاریابی شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و روش‌شناسی آن توصیفی و تحلیلی است. پرسش‌نامه‌ها در بین 284 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران توزیع شد. داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و اکسپرت چویس تجزیه و تحلیل شدند. در این پژوهش از روش‌های توصیفی و آمار استنباطی مانند کلموگروف اسمیرنوف، آزمون دو جمله‌ای و تست فریدمن و تحلیل عواملی استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که متغیرهای آسان، دانشی، فناوری، نگرش مثبت و منفی خرید تأثیر قابل توجهی بر رفتار مشتری در بازاریابی موبایلی دارند. تأیید تمامی فرضیات پژوهش حاکی از اهمیت آنالیز رفتار مصرف‌کننده در خدمات تلفن همراه می‌باشد

کلیدواژه‌ها