هویت جنسیتی برساختی در آثار سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ارتباطات، مؤسسه شناخت، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

10.30495/mediastudies.2023.71556.1510

چکیده

جشنواره‌های سینمایی نماد بالندگی فرهنگ و هنر یک جامعه‌اند که با هدف دستیابی به گفتمان و شکل سینمایی متناسب با آرمان‌‌‌های آن جامعه شکل گرفته‌اند. جشنواره فیلم فجر مهم‌ترین جشنواره داخلی ایران است که مانند دیگر جشنواره‌های سینمایی، نقش مهمی در تعیین معیارهای زیبایی‌شناختی فیلم ایفا می‌کند و سمت و سوی سینما در سال پیش‌رو را معین می‌کند. هویت جنسیتی و به عبارتی زنانگی/ مردانگی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هرساله در جشنواره فیلم فجر بازنمایی می‌شود و مخاطب را به بازاندیشی در مورد هویت جنسیتی‌اش فرا می‌خواند.
در این مقاله سعی شده با ترکیبی از روش کیفی و کمی (تحلیل مضمون، پرسش‌نامه، مصاحبه متمرکز) به تحلیل زنانگی/ مردانگی در سه عرصه فرد، خانواده و جامعه در آثار چهلمین جشنواره فیلم فجر پرداخته شود. نتایج نشان از آن دارد که وضعیت هویت جنسیتی به خصوص مردانگی در عرصه هویت فردی مخدوش است و درصد کمی از مردان جشنواره چهلم می‌توانند قهرمان جذابی برای مخاطب باشند. این وضعیت در هویت خانوادگی نیز تکرار شده است. در مورد ارتباطات اجتماعی زن و مرد در جامعه و به عبارتی نوع تعامل مردان با زنان در جامعه، جشنواره چهلم نمره (0.44-) از 20 کسب کرده است. به عبارت دیگر در رفتار اجتماعی مردان ایرانی با زنان، بیش‌تر زورگویی و زن‌ستزی بازنمایی شده تا احترام و کرامت

کلیدواژه‌ها