هویت‌سازی با تکیه بر رسانه‌های نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت رسانه، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

10.30495/mediastudies.2023.71823.1512

چکیده

هدف پژوهش تبیین نقش رسانه های نوین در هویت سازی سیاسی اعضای جامعه شبکه ای است ویژگی پژوهش ، ارائه شاخص های هویت ساز رسانه های نوین است ،رویکرد پژوهش ترکیبی است وازتکنیک دلفی برای شناسایی شاخص های رسانه های نوین و هویت استفاده گردید و برای آزمون مدل اکتشافی وتحلیل میزان اثرات متقابل این متغیرها بریکدیگر از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شد. ابزارهای تجزیه و تحلیل آماریsmart pls نسخه3، IBM SPSS Statistics نسخه 26 استفاده شد.جمع آوری اطلاعات، تلفیقی از روشهای اسنادی ،میدانی بوده به این ترتیب که از روش‌ اسنادی برای پیشینه پژوهش و از روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید ولی مبنای تجزیه و تحلیل، داده های جمع آوری شده با استفاده از روش دلفی است و ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه ساختارمند ودرقالب طیف لیکرت و پرسشنامه آنلاین می باشد .جامعه آماری دربخش کیفی متشکل از خبرنگاران ،اساتید علوم سیاسی وارتباطات ،با حجم نمونه 15 نفر و در بخش کمی60نفر می باشد که باروش نمونه گیری گلوله برفی مجازی انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد رسانه های نوین تاثیرمثبت و معناداری برهویت سازی سیاسی دارند . و این بدان معناست که رسانه های نوین مفهوم هویت راتغییر می دهندو فضای مجازی با نحت تاثیر قراردادن نحوه تفکر دنیا را متحول ودنیای جدیدی ساخته است

کلیدواژه‌ها