هراس اجتماعی، چت GPT و سرقت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی – جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ولایت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.30495/mediastudies.2023.74820.1536

چکیده

سرقت علمی به معنای برداشتن و به نام خود کردن ایده و کلمات دیگران. سرقت علمی واژه‌ای است که در چند دهه اخیر وارد عرصه علمی ایران شده است و گسترش آن خسارت‌های غیرقابل جبرانی را به جامعه علمی و فضاهای پژوهشی وارد می‌کند. بعضی از موارد سرقت علمی که توسط افراد انجام شده به دلیل ندانستن مصادیق این عمل است. عدم توسعه، نبود دانش و آموزش صحیح، ترفیع‌هایی که مورد بررسی واقع نشده‌اند و کمیت‌گرایی به جای توجه به کیفیت و کاربردی بودن، نبود قوانین بازدارنده و تمرکز بر مدرک‌گرایی را می‌توان از عوامل سرقت علمی دانست. با افزایش دانش و آگاهی افراد از سرقت علمی و افزایش تفکر اخلاقی ارتکاب سرقت علمی کاهش می‌یابد و این مهم نیازمند توسعه آموزشی و پرورشی دانشجویان و محققان است و این توسعه می‌تواند با بهره‌گیری درست و با شناخت کامل از دانش جدید از جمله هوش مصنوعی ‌تأثیر بسزایی در این روند داشته باشد. شیوه جمع‌آوری داده‌ها با توجه به موضوع تحقیق براساس مصاحبه با صاحب‌نظران و افراد متخصص در این حوزه انجام شده است

کلیدواژه‌ها