طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه‌ای، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت رسانه‌ای، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30495/mediastudies.2023.66163.1438

چکیده

امروزه ظهور تبلیغات بومی دورنمای تبلیغات را تغییر داده، تبلیغات بومی شده جدیدترین روند در محتوای ترکیبی است که ویژگی مشابه با بازرایابی محتوا، روزنامه نگاری بند و محتوای مهم با حمایت مالی شده و در عین حال وابسته به محیط دیجیتال رسانه میزبان است.این پژوهش با هدف طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است. جهت پاسخ به سوال اصلی پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش کلیه مقالات خارجی تبلیغات بومی شده می باشد. در این پژوهش مضامین مرتبط با اثربخش تبلیغات بومی شده از مقاله ها استخراج می گردد که پس از خوشه بندی، تلفیق و حذف کدهای مشترک؛ 61مضمون کلیدی، 18 مضمون یکپارچه کننده و چهار مضمون کلان حاصل گردید. جهت تبیین روایی تحقیق از رویکرد مدل اکتشافی و تاییدی استفاده گردید که نشان از روایی قابل- قبول نتایج حاصل می باشد. از روش هولستی جهت ارزیابی پایایی استفاده شده است که نشان از روایی قابل قبول نتایج حاصل است .بر این مبنا میزان پایایی محاسبه- شده 85/. و از مقدار استاندارد 7/0 بالاتر بود. نتایج تحقیق نشان میدهد تبلیغات بومی شده اثر بخش میباشد. همچنین بکارگیری استراتژیهای تبلیغات نقش مهمی در اثربخشی تبلیغات بومی ایفا می نماید.

کلیدواژه‌ها